പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

സമൂഹ അടുക്കളയിലൂടെ സൌജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

community-kitchen-beneficiaries-new1

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

final-list7

Gramasabha List 2018-19

gramasabha-total-list4

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

demand2

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - 2017/18

rptrpschedules3

rptbalancesheet4

rptbalancesheetschedule4

rptieschedules4

rptincomeandexpenditure4

rptledgertrialbalance4

rptrp4rptrpschedules4

Beneficiary List 2017-18

gramasabhafinal

പൌരാവകാശ രേഖ

pawravakasarekha-new

Draft Voters List 2015

Draft Voters List 2015

D & O

d-and-o1Click Here

Older Entries »