അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Voters List

വാര്‍ിക റിപ്പോര്‍ട്ട് - 2018-19

annual_report-2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് - 2017-18

annual-report-2017-18

കേരള സംസ്ഥാന ഒാഡിറ്റ് വകുപ്പ് 2018-19

audit-report-2018-19

കേരള സംസ്ഥാന ഒാഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് - 2017-18

audit2017182

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2020

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - 2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - 2018-19

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

സമൂഹ അടുക്കളയിലൂടെ സൌജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

community-kitchen-beneficiaries-new1

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

final-list7

Older Entries »