വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് & വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ഓണ്‍ലൈനായി നികുതി അടയ്ക്കാം

വസ്തുനികുതി ഇ-പേയ്മെന്റ് / ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി (2017-22)

2019-20 ലെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്ർക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ പെടാത്ത പുതിയ അപേക്ഷകരെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള സ.ഉ (സാധാ) നം 794/2020 ത.സ്വ.ഭ.വ, സ.ഉ (സാധാ) നം 1450/2020 തസ്വഭവ എന്നിവ പ്രകാരം അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്

കോവിഡ് - 19 നിര്‍വ്യാപനം

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ലൈഫ് പദ്ധതി - പണിപൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങള്‍

ലൈഫ്-പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച വീടുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ലൈഫ് - അപ്പീല്‍ കമ്മറ്റി പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ലൈഫ് പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

നോട്ടീസ്

വിജ്ഞാപനം

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ക്രന നം. സര്‍വ്വേ കോഡ് വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര് ഗൃഹനാഥന്‍/ഗൃഹനാഥ മേല്‍വിലാസം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം. മാനദണ്ഡം
1 LF0528379/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് അമ്മിണി (സ്ത്രീ) 000, പതിയായ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738038004
2 LF0630167/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ചന്ദ്രിക (സ്ത്രീ) 000, പനമഠം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738002377
3 LF0528350/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ഇന്ദിര (സ്ത്രീ) 417, വേലിയിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738002384
4 LF0634235/7/644/2 2 -അകനാട് നോർത്ത് ഭാര്‍ഗ്ഗവി (സ്ത്രീ) 000, വടക്കേവീടന്‍, അകനാട് -683546 1738025320 വിധവ
5 LF0410531/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് രാജൻ (പുരു) 000, തണ്ടത്തിൽ, അകനാട് -683546 1738025586
6 LF0442757/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് ഷൈല മാനോജ് (സ്ത്രീ) 000, വയലിപുത്തന്‍പുര, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738100681
7 LF0403237/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി രവി (പുരു) 303, പള്ളിക്കൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062166
8 LF0404468/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി സോമൻ (പുരു) 000, പുളിമൂടന്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062090
9 LF0809829/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 174, കൊക്കാമറ്റം, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738061923
10 LF0809115/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി വിജേഷ് (പുരു) 171, കൊക്കാമറ്റം, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738120503
11 LF0800728/7/644/4 4-മീമ്പാറ ഗീത (സ്ത്രീ) 27, കാരാഞ്ചേരി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050418
12 LF0379442/7/644/6 6-തുരുത്തി ബിജു (പുരു) 000, കരവെട്ടേക്കുടി, തുരുത്തി - 683545 1738003259 വിധവ
13 LF0322799/7/644/8 8-പ്രളയക്കാട് വടക്ക് പ്രഭ (സ്ത്രീ) 61, പാലിയത്ത്, പ്രളയക്കാട് - 683545 1738091425
14 LF0640051/7/644/9 9-പെട്ടമല മോഹനൻ (പുരു) 000, ഈരമ്പിള്ളി, പെട്ടമല -683545 1738091391
15 LF0640328/7/644/9 9-പെട്ടമല തങ്കപ്പൻ (പുരു) 380, നെട്ടിനാട്, പെട്ടമല -683545 1738091386
16 LF0545294/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ജയ സജീവൻ (സ്ത്രീ) പി 17/4, ചായടൻ, മുടക്കുഴ - 683546 1738045496 വിധവ
17 LF0631673/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുഞ്ഞ് കണ്ടോതി (പുരു) 108, കൊട്ടിശ്ശേരിക്കുടി, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062199
18 LF0545736/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുറുമ്പ (സ്ത്രീ) 89, കാഞ്ഞിരക്കോട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738045767
19 LF0545379/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രാജൻ പി എസ് (പുരു) 000, പാറയ്ക്കപ്പടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050571
20 LF0363334/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ഉഷാദേവി (സ്ത്രീ) 000, ശ്യാംനിവാസ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി-683546 1738008184
21 LF0391782/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് ബിജു (പുരു) 245, കല്ലൂര്‍ക്കുടി, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683545 1738000770
22 LF0625552/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് സി കെ കുമാരൻ (പുരു) 000, ചാലില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738045837
23 LF0638756/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് പ്രകാശ് (പുരു) 000, മാടപ്പുറം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738118232
24 LF0638654/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് രഞ്ജി (പുരു) 000, ഉരുളയ്ക്കല്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738098489
25 LF0389464/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് തങ്കപ്പൻ കണ്ണൻ (പുരു) 134, കണിച്ചുപറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683545 1738045781

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ക്രമ നം. സര്‍വ്വേ കോഡ് വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര് ഗൃഹനാഥന്‍/ഗൃഹനാഥ മേല്‍വിലാസം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം. മാനദണ്ഡം
1 LF0441453/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് അമ്മിണി പി.കെ (സ്ത്രീ) 000, പിലപ്പിള്ളി, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738119223
2 LF0441771/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ഭവാനി കെ സി (സ്ത്രീ) 000, കരിയാട്ടിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738100836 അവിവാഹിതയായ മാതാവ്
3 LF0703807/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് കണ്ണൻ (പുരു) 320, പുത്തൻപുര, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738103458
4 LF0441996/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് കാർത്തിയായനി (സ്ത്രീ) 000, കരിയാട്ടിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738100876 വിധവ
5 LF0441840/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ലീല കൃഷ്ണൻകുട്ടി (പുരു) 000, ആത്തിവീട്ടിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി-683544 1738002571 വിധവ
6 LF0441482/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ലീല രവി (സ്ത്രീ) 000, കാഞ്ഞിരക്കാടന്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738106726
7 LF0441693/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് മേരി പി. ജെ (പുരു) 153, പുളിക്കൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738100850 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
8 LF0703898/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് മീനാക്ഷി (സ്ത്രീ) 317, കൈതമനപ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738116628
9 LF0441864/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് രഘു എന്‍ (പുരു) 000, ചോലാങ്ങല്‍, കൂവപ്പടി-683544 1738071921
10 LF0639096/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് രാജൻ (പുരു) 161, ഞാറ്റുപറമ്പില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738038098
11 LF0441607/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് സന്ധ്യ സുന്ദരേശന്‍ (സ്ത്രീ) 000, ചുടലച്ചാല്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738108498
12 LF0704297/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ഷൈല (സ്ത്രീ) 000, ആലക്കൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738059617
13 LF0441822/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ശാലുമോള്‍ പി.എസ് (സ്ത്രീ) 304, മനയ്ക്കപ്പറമ്പില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738112677 നിത്യരോഗി
14 LF0441709/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ശിവന്‍ (പുരു) 000, പതിയായ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738104553
15 LF0704532/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ (പുരു) 000, ഒലിയ്ക്കപ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738120574
16 LF0704467/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് തങ്കപ്പൻ (പുരു) 32, ആറ്റുപുറം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി-683544 1738059625
17 LF0703950/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് വിലാസിനി (സ്ത്രീ) 000, വെള്ളിമറ്റം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738002588 അഗതി
18 LF0439988/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് അംബിക (സ്ത്രീ) 000, കൊരുമ്പൂര്, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738017913
19 LF0439952/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് കമലം ചന്ദ്രന്‍ (സ്ത്രീ) 000, ചെറുപ്പുലി, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738088745
20 LF0705158/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് പ്രിയ (സ്ത്രീ) 000, പള്ളിമറ്റം, മുടക്കുഴ - 683546 1738025673
21 LF0704949/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് ഷൈബു (പുരു) 000, കുന്നുമ്മേല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738025420 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
22 LF0810945/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി അമല്‍ (പുരു) 000, കൊല്ലാറപുത്തന്‍പുര, ചുണ്ടക്കുഴി -683546 1738115437
23 LF0439425/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി അശ്വതി രാജു (സ്ത്രീ) 193, മനേക്കാട്ടുപറമ്പ്, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062073
24 LF0439334/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ജോണി വി പി (പുരു) 295, വടക്കേക്കര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1739022538 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
25 LF0403468/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി കെ എസ് അശോകൻ (പുരു) 000, കാഞ്ഞിരംകുന്നേൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738003657
26 LF0439296/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി കാളി പി സി (സ്ത്രീ) 4, പാമ്പാടി, ചുണ്ടക്കുഴി-683546 1738107751
27 LF0439518/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി കുട്ടി കുഞ്ഞ് (സ്ത്രീ) 000, പുലച്ചിറങ്ങര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738112660
28 LF0439369/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി മാണി എം സി (പുരു) 000, മാരാദത്ത്, ചുണ്ടക്കുഴി-683546 1738025678
29 LF0439646/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ഓമാന (സ്ത്രീ) 67, തരിശുപറമ്പില്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738050767 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
30 LF0810849/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി രജനി (സ്ത്രീ) 000, വഞ്ചിപ്പറമ്പില്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062175
31 LF0810664/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി റിന്‍സ് (പുരു) 223, തടത്തില്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738061835
32 LF0439602/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ശകുന്തള വേലായുധൻ (സ്ത്രീ) 43, പീച്ചമ്പിളി, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738059705 നിത്യരോഗി
33 LF0809470/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി സൂസന്‍ (സ്ത്രീ) 28, മേലാത്തുകുടി, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738095917
34 LF0810766/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (പുരു) 230, എടനത്തടം, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738045425
35 LF0431693/7/644/4 4-മീമ്പാറ എ.ഒ ഏലിയാസ് (പുരു) 19, അറയ്ക്കക്കുടി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050460
36 LF0431806/7/644/4 4-മീമ്പാറ എ.ഒ പത്രോസ് (പുരു) 16, അറയ്ക്കക്കുടി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738096333 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
37 LF0430531/7/644/4 4-മീമ്പാറ അജിത് കുമാർ (പുരു) 161, കളരിക്കുടി, മീമ്പാറ - 683546 1738050694
38 LF0812804/7/644/4 4-മീമ്പാറ ബിന്ദു (സ്ത്രീ) 215, കൊട്ടിശ്ശേരിക്കുടി, ചൂരമുടി-683546 1738062089
39 LF0431884/7/644/4 4-മീമ്പാറ സി സി ശിവന്‍ (പുരു) 15, ചിറപ്പിള്ളിക്കുടി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050778
40 LF0800473/7/644/4 4-മീമ്പാറ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 14, ചിറപ്പിള്ളി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738120512
41 LF0431234/7/644/4 4-മീമ്പാറ എല്‍ദോസ് (പുരു) 24, വട്ടമറ്റം, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍- 683555 1738050777 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
42 LF0812934/7/644/4 4-മീമ്പാറ ജയന്തി (സ്ത്രീ) 216, ആത്തിക്കൂട്ടം, ചൂരമുടി -683546 1738061838
43 LF0437659/7/644/4 4-മീമ്പാറ ലത രാജു (സ്ത്രീ) 441, കല്ലിങാക്കുടി, ചൂരമൂടി -683546 1738061919
44 LF0430869/7/644/4 4-മീമ്പാറ പി കെ അയ്യപ്പൻകുട്ടി (പുരു) 219, ആത്തിക്കൂട്ടം, ചൂരമുടി -683546 1738050756
45 LF0800328/7/644/4 4-മീമ്പാറ രാധ (സ്ത്രീ) 000, കണ്ണംവേലി, ചൂരമുടി-683546 1738067879
46 LF0431017/7/644/4 4-മീമ്പാറ ശാന്ത വി.കെ (സ്ത്രീ) 337, വാരിക്കാട്ട്, ചൂരമുടി - 683545 1738062144 അഗതി
47 LF0812650/7/644/4 4-മീമ്പാറ സന്തോഷ് (പുരു) 340, പുളിയന്‍പറമ്പില്‍, ചൂരമുടി -683545 1738001224
48 LF0813087/7/644/4 4-മീമ്പാറ സുകുമാരൻ (എം) 31, ആത്തിക്കൂട്ടം, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍-683546 1738050817
49 LF0430643/7/644/4 4-മീമ്പാറ തങ്കപ്പൻ അയ്യപ്പൻ (പുരു) 175, പള്ളിമാലി, മീമ്പാറ - 683546 1738050495
50 LF0812491/7/644/4 4-മീമ്പാറ തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 218, ആത്തിക്കൂട്ടം, ചൂരമുടി -683546 1738062104
51 LF0708985/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് ഏലമ്മ (സ്ത്രീ) 209, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738061706
52 LF0704125/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് ഹംസ (പുരു) 71, ഇളഞ്ഞിക്കല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738050431 നിത്യരോഗി
53 LF0708877/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞുമോന്‍ (പുരു) 57, ഗിൽഗാൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738108120
54 LF0709388/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് എൻ കെ കുമാരൻ (സ്ത്രീ) 307, നെല്ലികുനേൽ, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738127566
55 LF0709137/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് പൌലോസ് (പുരു) 323, നെടുഞ്ചാലി, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738040707
56 LF0704215/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് പൗലോസ് ജോസഫ് (പുരു) 000, ആത്തുങ്കല്‍, നെടുങ്കണ്ണി -683546 1738050762
57 LF0702345/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് സാറാമ്മ (സ്ത്രീ) 000, മാമ്പിള്ളി, മുടക്കുഴ - 683546 1738092104 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
58 LF0702271/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് ശോശാമ്മ (സ്ത്രീ) 000, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738105598
59 LF0709297/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് സുനു പി.പി (പുരു) 328, പാറേലിക്കുടി, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738079272
60 LF0702494/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് വര്‍ഗ്ഗീസ് (പുരു) 455, വാഴപ്പിള്ളികുടി, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738040759
61 LF0709201/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് വർഗീസ് (പുരു) 209, കാഞ്ഞിരിത്തിങ്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738061562
62 LF0438542/7/644/6 6-തുരുത്തി ജ്യോതി (സ്ത്രീ) 000, പമ്പലമാലില്‍, തുരുത്തി - 683545 1738002128
63 LF0438641/7/644/6 6-തുരുത്തി കൃഷ്ണൻകുട്ടി (സ്ത്രീ) 000, തേവർ മഠത്തിൽ, തുരുത്തി - 683545 1738003412
64 LF0704850/7/644/6 6-തുരുത്തി കുമാരൻ (സ്ത്രീ) 286, വടയക്കുളം, തുരുത്തി - 683545 1738003577 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
65 LF0439218/7/644/6 6-തുരുത്തി കുട്ടപ്പൻ (പുരു) 000, മുണ്ടൻകുളങ്ങര, തുരുത്തി - 683545 1738003575
66 LF0439177/7/644/6 6-തുരുത്തി ശാന്ത മുരളീധരൻ (സ്ത്രീ) 000, പുനത്തിക്കുടി, തുരുത്തി - 683545 1738091373
67 LF0439253/7/644/6 6-തുരുത്തി ഷൈല സുരേഷ് (സ്ത്രീ) 000, കുളക്കട്ടീൽ, തുരുത്തി - 683545 1738128273
68 LF0704691/7/644/6 6-തുരുത്തി ശ്രീകാന്ത് (പുരു) 000, പൂക്കോളി പുത്തൻപുര, തുരുത്തി - 683545 1738003635
69 LF0384599/7/644/6 6-തുരുത്തി തമ്പാന്‍ (പുരു) 287, വടയക്കുളം, തുരുത്തി - 683545 1738003548
70 LF0708308/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് അജിത (സ്ത്രീ) 313, പറമ്പത്ത് പുത്തൻപുറ, തുരുത്തി -683545 1629047804
71 LF0705521/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് അശ്വതി (സ്ത്രീ) 92, കാവുംകുടി, തുരുത്തി-683545 1738050598
72 LF0435112/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് ആതിര രാജൻ (സ്ത്രീ) 000, വഞ്ചിപ്പറമ്പില്‍, തുരുത്തി - 683545 1738003338
73 LF0708259/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് ഗോപകുമാർ (പുരു) 84, പൊന്നുത്തുംകുടി, തുരുത്തി - 683545 1738046644
74 LF0708360/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് ജമി മോള്‍ (സ്ത്രീ) 93, സർപ്പക്കാട്, തുരുത്തി -683545 1738003625 വ്യത്യസ്തമായി, വിധവ
75 LF0440331/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് കെ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 63, പാലക്കുഴി,ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738038449 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
76 LF0440201/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് കുട്ടപ്പൻ (പുരു) 131, കണിച്ചുപറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738025650
77 LF0704591/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് മാലതി (സ്ത്രീ) 313, മണിയേലിപ്പുത്തൻപുര, തുരുത്തി -683545 1738003124 അഗതി
78 LF0440380/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് രാധ ബാലചന്ദ്രൻ (സ്ത്രീ) 164, പനമ്പിള്ളി, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738045462
79 LF0440121/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് രാധ ഭാസ്കരൻ (സ്ത്രീ) 378, പന്തലത്ത്, തുരുത്തി - 683545 1738061461 വിധവ
80 LF0705657/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് രാജൻ (പുരു) 261, മഠത്തേടത്ത്, പ്രളയക്കാട് - 683545 1738091346
81 LF0440417/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 148 എ, കണിച്ചുപറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738025682
82 LF0703460/7/644/8 8 -പ്രളയക്കാട് നോര്‍ത്ത് ബിന്ദു (സ്ത്രീ) 303, പുത്തൻപുരക്കൽ, പെരുവക്കോട് -683545 1738125854
83 LF0329906/7/644/8 8 -പ്രളയക്കാട് നോര്‍ത്ത് റെജി കുര്യാക്കോസ് (പുരു) 000, കണ്ണാടന്‍, പ്രളയക്കാട് - 683545 1738102344
84 LF0427039/7/644/9 9-പെട്ടമല ഗണപതി (പുരു) 000, മേലേടത്ത് പുത്തന്‍മഠം, പ്രളയക്കാട് -683544 1738024434
85 LF0702656/7/644/9 9-പെട്ടമല കുമാരൻ (പുരു) 465, കുരുപ്പംകുന്നേല്‍, പെട്ടമല - 683545 1738091336
86 LF0801173/7/644/9 9-പെട്ടമല അമ്മിണി (സ്ത്രീ) 000, പാറേമക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738040005
87 LF0426821/7/644/9 9-പെട്ടമല അനു രാജേഷ് (സ്ത്രീ) 212, താണാട്ടുമാലില്‍, പ്രളയക്കാട് -683545 1738096250 വിധവ
88 LF0414924/7/644/9 9-പെട്ടമല ചാത്തൻ (പുരു) 298, വട്ടപ്പറമ്പില്‍, പെട്ടമല -683546 1738091383
89 LF0414647/7/644/9 9-പെട്ടമല കൃഷ്ണകുമാർ (പുരു) 000, കുഞ്ചാട്ട്, പെട്ടമല -683546 1738059715
90 LF0711046/7/644/9 9-പെട്ടമല കുമാരൻ (പുരു) 282, പള്ളിമന, പെട്ടമല -683545 1738040883
91 LF0415098/7/644/9 9-പെട്ടമല ലീന (സ്ത്രീ) 221, കോട്ടായകണ്ടം, പെട്ടമല-683546 1738083159
92 LF0710954/7/644/9 9-പെട്ടമല ലിസി (സ്ത്രീ) 416, പുളിക്കല്‍, പെട്ടമല -683545 1738098380
93 LF0427113/7/644/9 9-പെട്ടമല മാണി കെ സി (സ്ത്രീ) 221, കല്ലുമല, പെട്ടമല -683545 1738112887
94 LF0703235/7/644/9 9-പെട്ടമല മണി കുട്ടപ്പൻ (സ്ത്രീ) 1, പണ്ടാരംകുടി, പെട്ടമല -683545 1738126487
95 LF0414775/7/644/9 9-പെട്ടമല രാജേഷ് (പുരു) 299, വട്ടപ്പറമ്പില്‍, പെട്ടമല -683546 1738091394
96 LF0702795/7/644/9 9-പെട്ടമല തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 318, പടിക്കല്‍, പെട്ടമല -683545 1738083643 നിത്യരോഗി
97 LF0711199/7/644/9 9-പെട്ടമല തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 244, പുളിയാമ്പിള്ളി, പ്രളയക്കാട് -683545 1738091398
98 LF0473912/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അജി എം.വി (പുരു) 000, മുട്ടുകുഴിമുകള്‍, മുടക്കുഴ - 683546 4733682990
99 LF0440668/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അജിത കെ ഗോപി (സ്ത്രീ) 000, ചക്കാലക്കുടി, രായമംഗലം, പുല്ലുവഴി - 683545 1738027936
100 LF0474195/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അഖില്‍കൃഷ്ണ (പുരു) 107,വാറോക്കൂട്ടം, മുണ്ടംകുഴി ലക്ഷംവീട് -683546 7346088093
101 LF0457126/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ആനീസ് എല്‍ദോ (സ്ത്രീ) 000, ഐക്കരക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738100768
102 LF0457146/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അനിൽ സി പി (പുരു) 234, ചായാടന്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738050812
103 LF0473985/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ബാബു കെ പി (പുരു) 000, കണ്ടത്തിൽ, മുടക്കുഴ- 683546 2328595896
104 LF0454651/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ബാബു എം കെ (പുരു) 000, മണ്ണശ്ശേരിക്കൂട്ടം, മുടക്കുഴ - 683546 1738059400
105 LF0456942/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ബിന്ദു സുനിൽ (സ്ത്രീ) 487, അമ്പാട്ട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738119105
106 LF0703715/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് എൽസി ജോസ് (സ്ത്രീ) 112, പുത്തൻപുര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062181
107 LF0710136/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ഗോവിന്ദൻ (പുരു) 000, പുളിങ്കണ്ണി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050643
108 LF0456711/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കാര്‍ത്തു കുട്ടപ്പന്‍ (സ്ത്രീ) 000, മൂലേടത്തുംകുടി, കണ്ണാഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050716 വിധവ
109 LF0703634/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കാര്‍ത്ത്യായനി കുട്ടപ്പന്‍ (സ്ത്രീ) 1180, കിഴക്കാപ്പുറത്തുകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050718
110 LF0456990/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കൌസല്യവേലായുധൻ (സ്ത്രീ) 146, കിഴക്കാപ്പുറത്തുകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050730
111 LF0808890/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുമാരി (സ്ത്രീ) 181, പുത്തന്‍പുര, മുടക്കുഴ - 683546 1738050787
112 LF0457173/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുഞ്ഞായന്‍ (പുരു) 000, ഞാറ്റുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738045770
113 LF0456860/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുരിയാക്കോസ് (പുരു) 000, പുത്തൻപുര, മുടക്കുഴ - 683546 1738050426
114 LF0710558/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുട്ടി കുറുമ്പന്‍ (സ്ത്രീ) 39, മണ്ണേക്കാട്ട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738112159
115 LF0456897/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് മറിയാമ്മ (സ്ത്രീ) 310, ഐക്കരക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738009407 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
116 LF0473890/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് മേരി കുര്യാക്കോസ് (സ്ത്രീ) 000, കൂമുള്ളില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738109584
117 LF0473938/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രാഗേഷ് കുമാർ (പുരു) 267, കൊറ്റാലിക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050603
118 LF0710303/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രാജപ്പന്‍ (പുരു) 233, മേലേത്തുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738050700
119 LF0703483/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രമ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 000, പറമ്പി, മുടക്കുഴ - 683546 1738002004
120 LF0474056/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് റോസിലി ഷാജി (സ്ത്രീ) 000, പുതിയേടം, മുടക്കുഴ - 683546 1738050693 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
121 LF0474037/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സാബു മധവൻ (പുരു) 185, മനയ്ക്കക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050706
122 LF0474111/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ശശിക രാമചന്ദ്രൻ (സ്ത്രീ) 000, പറമ്പി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050773
123 LF0457204/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സതി രാജൻ (സ്ത്രീ) 000, കാഞ്ഞിരക്കാട്ട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738117220
124 LF0456630/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ഷൈല സജി (സ്ത്രീ) പി 11, കോലായ്ക്കല്‍, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738096316
125 LF0710632/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സുമേഷ് (പുരു) 000, വുല്‍പ്ര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738061988
126 LF0474225/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സുനി രാജു (സ്ത്രീ) 6, കളരിയ്ക്കല്‍, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738113985
127 LF0453970/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 213, പള്ളിക്കൽ,മുടക്കുഴ - 683546 1738059629
128 LF0703601/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 188, മൂലേടത്തുംകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050715
129 LF0474157/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് തങ്കമ്മ പാപ്പു (സ്ത്രീ) 213, വള്ളിക്കല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 4982764322 വിധവ
130 LF1256935/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ബിൻ എ കെ (പുരു) 000, അമ്പാട്ട്പറമ്പില്‍, മേക്കാലടി-683546 1736064282
131 LF0712248/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ചന്ദ്രൻ (പുരു) 103, ചക്കുങ്ങമാലി, മുടക്കുഴ - 683546 1739042219 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
132 LF0438366/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ദേവകി എം കെ (സ്ത്രീ) 316, മാമ്പിള്ളി, ചുണ്ടക്കുഴി-683546 1738062066
133 LF1256508/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ജോസ് സക്റിയ (പുരു) 156, മാളിയേക്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738101555
134 LF0438439/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് എം കെ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 37, മുണ്ടപ്പിള്ളി, അകനാട്, മുടക്കുഴ- 683546 1738025663
135 LF0438315/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് മനു (പുരു) 373, ചാലില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738045503
136 LF1256056/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ഓമന രവി (സ്ത്രീ) 22, മുല്ലപ്പിള്ളി, അകനാട് -683546 1738025672
137 LF0438106/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് രാജൻ (പുരു) 53, മുണ്ടപ്പിള്ളി, അകനാട് - 683546 1738025730
138 LF0438064/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് സരിത വിനോഡ് (സ്ത്രീ) 181 ബി, ഇരുച്ചിറയ്ക്കല്‍, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738124471
139 LF0711290/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് സരോജിനി (സ്ത്രീ) 100, ചിരക്കായത്തുകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738025629
140 LF0703556/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് സതി (സ്ത്രീ) 164, പുന്നേക്കാട്ടുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738101615
141 LF0437956/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് വാസുദേവൻ എം കെ (പുരു) 10, മണപ്പുറത്ത്, അകനാട് - 683546 1737001024
142 LF0711365/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് വിജയകുമാർ (പുരു) 248, കൊച്ചുപറമ്പിൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683544 1738049228 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
143 LF0801042/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് ബാബു രാജേന്ദ്രൽ (പുരു) 130, മാളിയേക്കൽ, ഐമുറി-683546 1738097012
144 LF0439763/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് ബിന്നി രാജു (സ്ത്രീ) 000, മാടപ്പുറം, മുടക്കുഴ - 683546 1738125308
145 LF0439799/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മാനോജ് (പുരു) 000, പാലക്കുന്നേല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738118231
146 LF0708713/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മരതമുത്തു (പുരു) 338, വിനായകവന്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738120688
147 LF0439732/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മേരി (സ്ത്രീ) 000, മണിയമ്പിള്ളി, മുടക്കുഴ - 683546 1738059484 വിധവ
148 LF0704359/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മോഹനൻ (പുരു) 000, ധന്യാവിലാസ്, മുടക്കുഴ - 683546 1738002661
149 LF0439691/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് സരസ്വതി (സ്ത്രീ) 000, കൊറ്റയത്ത്, മുടക്കുഴ - 683546 1738045675 വിധവ
150 LF0708790/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് ഷേർളി (സ്ത്രീ) 200, തേവര്‍മഠത്തിൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738059616
151 LF0708593/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് സുധാകരന്‍ (പുരു) 142, ഞാറ്റുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738002622
152 LF0708541/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് സുനിൽ (പുരു) 341, പള്ളിമാലി, മുടക്കുഴ - 683546 1738059646
153 LF0708507/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 467, മൂലേടത്തുംകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738059309
154 LF0625248/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് അയ്യപ്പൻ (പുരു) 000, പാവുക്കൂട്ടം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738062103 വിധവ
155 LF0709758/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (പുരു) 186, ചിരയ്ക്കാക്കുടിയില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738027756 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
156 LF0709858/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് ശ്രീജ (സ്ത്രീ) 254, മാടപ്പുറം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738059726