ലൈഫ് പദ്ധതി - പണിപൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങള്‍

ലൈഫ്-പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച വീടുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ലൈഫ് - അപ്പീല്‍ കമ്മറ്റി പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ലൈഫ് പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

നോട്ടീസ്

വിജ്ഞാപനം

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ക്രന നം. സര്‍വ്വേ കോഡ് വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര് ഗൃഹനാഥന്‍/ഗൃഹനാഥ മേല്‍വിലാസം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം. മാനദണ്ഡം
1 LF0528379/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് അമ്മിണി (സ്ത്രീ) 000, പതിയായ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738038004
2 LF0630167/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ചന്ദ്രിക (സ്ത്രീ) 000, പനമഠം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738002377
3 LF0528350/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ഇന്ദിര (സ്ത്രീ) 417, വേലിയിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738002384
4 LF0634235/7/644/2 2 -അകനാട് നോർത്ത് ഭാര്‍ഗ്ഗവി (സ്ത്രീ) 000, വടക്കേവീടന്‍, അകനാട് -683546 1738025320 വിധവ
5 LF0410531/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് രാജൻ (പുരു) 000, തണ്ടത്തിൽ, അകനാട് -683546 1738025586
6 LF0442757/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് ഷൈല മാനോജ് (സ്ത്രീ) 000, വയലിപുത്തന്‍പുര, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738100681
7 LF0403237/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി രവി (പുരു) 303, പള്ളിക്കൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062166
8 LF0404468/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി സോമൻ (പുരു) 000, പുളിമൂടന്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062090
9 LF0809829/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 174, കൊക്കാമറ്റം, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738061923
10 LF0809115/7/644/3 3-വാണിയപ്പള്ളി വിജേഷ് (പുരു) 171, കൊക്കാമറ്റം, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738120503
11 LF0800728/7/644/4 4-മീമ്പാറ ഗീത (സ്ത്രീ) 27, കാരാഞ്ചേരി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050418
12 LF0379442/7/644/6 6-തുരുത്തി ബിജു (പുരു) 000, കരവെട്ടേക്കുടി, തുരുത്തി - 683545 1738003259 വിധവ
13 LF0322799/7/644/8 8-പ്രളയക്കാട് വടക്ക് പ്രഭ (സ്ത്രീ) 61, പാലിയത്ത്, പ്രളയക്കാട് - 683545 1738091425
14 LF0640051/7/644/9 9-പെട്ടമല മോഹനൻ (പുരു) 000, ഈരമ്പിള്ളി, പെട്ടമല -683545 1738091391
15 LF0640328/7/644/9 9-പെട്ടമല തങ്കപ്പൻ (പുരു) 380, നെട്ടിനാട്, പെട്ടമല -683545 1738091386
16 LF0545294/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ജയ സജീവൻ (സ്ത്രീ) പി 17/4, ചായടൻ, മുടക്കുഴ - 683546 1738045496 വിധവ
17 LF0631673/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുഞ്ഞ് കണ്ടോതി (പുരു) 108, കൊട്ടിശ്ശേരിക്കുടി, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062199
18 LF0545736/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുറുമ്പ (സ്ത്രീ) 89, കാഞ്ഞിരക്കോട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738045767
19 LF0545379/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രാജൻ പി എസ് (പുരു) 000, പാറയ്ക്കപ്പടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050571
20 LF0363334/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ഉഷാദേവി (സ്ത്രീ) 000, ശ്യാംനിവാസ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി-683546 1738008184
21 LF0391782/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് ബിജു (പുരു) 245, കല്ലൂര്‍ക്കുടി, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683545 1738000770
22 LF0625552/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് സി കെ കുമാരൻ (പുരു) 000, ചാലില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738045837
23 LF0638756/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് പ്രകാശ് (പുരു) 000, മാടപ്പുറം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738118232
24 LF0638654/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് രഞ്ജി (പുരു) 000, ഉരുളയ്ക്കല്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738098489
25 LF0389464/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് തങ്കപ്പൻ കണ്ണൻ (പുരു) 134, കണിച്ചുപറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683545 1738045781

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ക്രമ നം. സര്‍വ്വേ കോഡ് വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര് ഗൃഹനാഥന്‍/ഗൃഹനാഥ മേല്‍വിലാസം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം. മാനദണ്ഡം
1 LF0441453/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് അമ്മിണി പി.കെ (സ്ത്രീ) 000, പിലപ്പിള്ളി, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738119223
2 LF0441771/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ഭവാനി കെ സി (സ്ത്രീ) 000, കരിയാട്ടിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738100836 അവിവാഹിതയായ മാതാവ്
3 LF0703807/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് കണ്ണൻ (പുരു) 320, പുത്തൻപുര, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738103458
4 LF0441996/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് കാർത്തിയായനി (സ്ത്രീ) 000, കരിയാട്ടിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738100876 വിധവ
5 LF0441840/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ലീല കൃഷ്ണൻകുട്ടി (പുരു) 000, ആത്തിവീട്ടിൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി-683544 1738002571 വിധവ
6 LF0441482/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ലീല രവി (സ്ത്രീ) 000, കാഞ്ഞിരക്കാടന്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738106726
7 LF0441693/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് മേരി പി. ജെ (പുരു) 153, പുളിക്കൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738100850 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
8 LF0703898/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് മീനാക്ഷി (സ്ത്രീ) 317, കൈതമനപ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738116628
9 LF0441864/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് രഘു എന്‍ (പുരു) 000, ചോലാങ്ങല്‍, കൂവപ്പടി-683544 1738071921
10 LF0639096/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് രാജൻ (പുരു) 161, ഞാറ്റുപറമ്പില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738038098
11 LF0441607/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് സന്ധ്യ സുന്ദരേശന്‍ (സ്ത്രീ) 000, ചുടലച്ചാല്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738108498
12 LF0704297/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ഷൈല (സ്ത്രീ) 000, ആലക്കൽ, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738059617
13 LF0441822/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ശാലുമോള്‍ പി.എസ് (സ്ത്രീ) 304, മനയ്ക്കപ്പറമ്പില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738112677 നിത്യരോഗി
14 LF0441709/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് ശിവന്‍ (പുരു) 000, പതിയായ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738104553
15 LF0704532/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ (പുരു) 000, ഒലിയ്ക്കപ്പറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738120574
16 LF0704467/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് തങ്കപ്പൻ (പുരു) 32, ആറ്റുപുറം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി-683544 1738059625
17 LF0703950/7/644/1 1-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി വടക്ക് വിലാസിനി (സ്ത്രീ) 000, വെള്ളിമറ്റം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി - 683544 1738002588 അഗതി
18 LF0439988/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് അംബിക (സ്ത്രീ) 000, കൊരുമ്പൂര്, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738017913
19 LF0439952/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് കമലം ചന്ദ്രന്‍ (സ്ത്രീ) 000, ചെറുപ്പുലി, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738088745
20 LF0705158/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് പ്രിയ (സ്ത്രീ) 000, പള്ളിമറ്റം, മുടക്കുഴ - 683546 1738025673
21 LF0704949/7/644/2 2 -അകനാട് വടക്ക് ഷൈബു (പുരു) 000, കുന്നുമ്മേല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738025420 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
22 LF0810945/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി അമല്‍ (പുരു) 000, കൊല്ലാറപുത്തന്‍പുര, ചുണ്ടക്കുഴി -683546 1738115437
23 LF0439425/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി അശ്വതി രാജു (സ്ത്രീ) 193, മനേക്കാട്ടുപറമ്പ്, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062073
24 LF0439334/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ജോണി വി പി (പുരു) 295, വടക്കേക്കര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1739022538 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
25 LF0403468/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി കെ എസ് അശോകൻ (പുരു) 000, കാഞ്ഞിരംകുന്നേൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738003657
26 LF0439296/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി കാളി പി സി (സ്ത്രീ) 4, പാമ്പാടി, ചുണ്ടക്കുഴി-683546 1738107751
27 LF0439518/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി കുട്ടി കുഞ്ഞ് (സ്ത്രീ) 000, പുലച്ചിറങ്ങര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738112660
28 LF0439369/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി മാണി എം സി (പുരു) 000, മാരാദത്ത്, ചുണ്ടക്കുഴി-683546 1738025678
29 LF0439646/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ഓമാന (സ്ത്രീ) 67, തരിശുപറമ്പില്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738050767 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
30 LF0810849/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി രജനി (സ്ത്രീ) 000, വഞ്ചിപ്പറമ്പില്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062175
31 LF0810664/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി റിന്‍സ് (പുരു) 223, തടത്തില്‍, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738061835
32 LF0439602/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ശകുന്തള വേലായുധൻ (സ്ത്രീ) 43, പീച്ചമ്പിളി, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738059705 നിത്യരോഗി
33 LF0809470/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി സൂസന്‍ (സ്ത്രീ) 28, മേലാത്തുകുടി, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738095917
34 LF0810766/7/644/3 3-വാണിയപ്പിള്ളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (പുരു) 230, എടനത്തടം, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738045425
35 LF0431693/7/644/4 4-മീമ്പാറ എ.ഒ ഏലിയാസ് (പുരു) 19, അറയ്ക്കക്കുടി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050460
36 LF0431806/7/644/4 4-മീമ്പാറ എ.ഒ പത്രോസ് (പുരു) 16, അറയ്ക്കക്കുടി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738096333 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
37 LF0430531/7/644/4 4-മീമ്പാറ അജിത് കുമാർ (പുരു) 161, കളരിക്കുടി, മീമ്പാറ - 683546 1738050694
38 LF0812804/7/644/4 4-മീമ്പാറ ബിന്ദു (സ്ത്രീ) 215, കൊട്ടിശ്ശേരിക്കുടി, ചൂരമുടി-683546 1738062089
39 LF0431884/7/644/4 4-മീമ്പാറ സി സി ശിവന്‍ (പുരു) 15, ചിറപ്പിള്ളിക്കുടി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050778
40 LF0800473/7/644/4 4-മീമ്പാറ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 14, ചിറപ്പിള്ളി, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738120512
41 LF0431234/7/644/4 4-മീമ്പാറ എല്‍ദോസ് (പുരു) 24, വട്ടമറ്റം, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍- 683555 1738050777 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
42 LF0812934/7/644/4 4-മീമ്പാറ ജയന്തി (സ്ത്രീ) 216, ആത്തിക്കൂട്ടം, ചൂരമുടി -683546 1738061838
43 LF0437659/7/644/4 4-മീമ്പാറ ലത രാജു (സ്ത്രീ) 441, കല്ലിങാക്കുടി, ചൂരമൂടി -683546 1738061919
44 LF0430869/7/644/4 4-മീമ്പാറ പി കെ അയ്യപ്പൻകുട്ടി (പുരു) 219, ആത്തിക്കൂട്ടം, ചൂരമുടി -683546 1738050756
45 LF0800328/7/644/4 4-മീമ്പാറ രാധ (സ്ത്രീ) 000, കണ്ണംവേലി, ചൂരമുടി-683546 1738067879
46 LF0431017/7/644/4 4-മീമ്പാറ ശാന്ത വി.കെ (സ്ത്രീ) 337, വാരിക്കാട്ട്, ചൂരമുടി - 683545 1738062144 അഗതി
47 LF0812650/7/644/4 4-മീമ്പാറ സന്തോഷ് (പുരു) 340, പുളിയന്‍പറമ്പില്‍, ചൂരമുടി -683545 1738001224
48 LF0813087/7/644/4 4-മീമ്പാറ സുകുമാരൻ (എം) 31, ആത്തിക്കൂട്ടം, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍-683546 1738050817
49 LF0430643/7/644/4 4-മീമ്പാറ തങ്കപ്പൻ അയ്യപ്പൻ (പുരു) 175, പള്ളിമാലി, മീമ്പാറ - 683546 1738050495
50 LF0812491/7/644/4 4-മീമ്പാറ തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 218, ആത്തിക്കൂട്ടം, ചൂരമുടി -683546 1738062104
51 LF0708985/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് ഏലമ്മ (സ്ത്രീ) 209, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738061706
52 LF0704125/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് ഹംസ (പുരു) 71, ഇളഞ്ഞിക്കല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738050431 നിത്യരോഗി
53 LF0708877/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞുമോന്‍ (പുരു) 57, ഗിൽഗാൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738108120
54 LF0709388/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് എൻ കെ കുമാരൻ (സ്ത്രീ) 307, നെല്ലികുനേൽ, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738127566
55 LF0709137/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് പൌലോസ് (പുരു) 323, നെടുഞ്ചാലി, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738040707
56 LF0704215/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് പൗലോസ് ജോസഫ് (പുരു) 000, ആത്തുങ്കല്‍, നെടുങ്കണ്ണി -683546 1738050762
57 LF0702345/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് സാറാമ്മ (സ്ത്രീ) 000, മാമ്പിള്ളി, മുടക്കുഴ - 683546 1738092104 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
58 LF0702271/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് ശോശാമ്മ (സ്ത്രീ) 000, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738105598
59 LF0709297/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് സുനു പി.പി (പുരു) 328, പാറേലിക്കുടി, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738079272
60 LF0702494/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് വര്‍ഗ്ഗീസ് (പുരു) 455, വാഴപ്പിള്ളികുടി, പാണ്ടിക്കാട് -683546 1738040759
61 LF0709201/7/644/5 5-പാണ്ടിക്കാട് വർഗീസ് (പുരു) 209, കാഞ്ഞിരിത്തിങ്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738061562
62 LF0438542/7/644/6 6-തുരുത്തി ജ്യോതി (സ്ത്രീ) 000, പമ്പലമാലില്‍, തുരുത്തി - 683545 1738002128
63 LF0438641/7/644/6 6-തുരുത്തി കൃഷ്ണൻകുട്ടി (സ്ത്രീ) 000, തേവർ മഠത്തിൽ, തുരുത്തി - 683545 1738003412
64 LF0704850/7/644/6 6-തുരുത്തി കുമാരൻ (സ്ത്രീ) 286, വടയക്കുളം, തുരുത്തി - 683545 1738003577 മാനസിക വെല്ലുവിളി / അന്ധത / വൈകല്യ
65 LF0439218/7/644/6 6-തുരുത്തി കുട്ടപ്പൻ (പുരു) 000, മുണ്ടൻകുളങ്ങര, തുരുത്തി - 683545 1738003575
66 LF0439177/7/644/6 6-തുരുത്തി ശാന്ത മുരളീധരൻ (സ്ത്രീ) 000, പുനത്തിക്കുടി, തുരുത്തി - 683545 1738091373
67 LF0439253/7/644/6 6-തുരുത്തി ഷൈല സുരേഷ് (സ്ത്രീ) 000, കുളക്കട്ടീൽ, തുരുത്തി - 683545 1738128273
68 LF0704691/7/644/6 6-തുരുത്തി ശ്രീകാന്ത് (പുരു) 000, പൂക്കോളി പുത്തൻപുര, തുരുത്തി - 683545 1738003635
69 LF0384599/7/644/6 6-തുരുത്തി തമ്പാന്‍ (പുരു) 287, വടയക്കുളം, തുരുത്തി - 683545 1738003548
70 LF0708308/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് അജിത (സ്ത്രീ) 313, പറമ്പത്ത് പുത്തൻപുറ, തുരുത്തി -683545 1629047804
71 LF0705521/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് അശ്വതി (സ്ത്രീ) 92, കാവുംകുടി, തുരുത്തി-683545 1738050598
72 LF0435112/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് ആതിര രാജൻ (സ്ത്രീ) 000, വഞ്ചിപ്പറമ്പില്‍, തുരുത്തി - 683545 1738003338
73 LF0708259/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് ഗോപകുമാർ (പുരു) 84, പൊന്നുത്തുംകുടി, തുരുത്തി - 683545 1738046644
74 LF0708360/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് ജമി മോള്‍ (സ്ത്രീ) 93, സർപ്പക്കാട്, തുരുത്തി -683545 1738003625 വ്യത്യസ്തമായി, വിധവ
75 LF0440331/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് കെ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 63, പാലക്കുഴി,ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738038449 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
76 LF0440201/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് കുട്ടപ്പൻ (പുരു) 131, കണിച്ചുപറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738025650
77 LF0704591/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് മാലതി (സ്ത്രീ) 313, മണിയേലിപ്പുത്തൻപുര, തുരുത്തി -683545 1738003124 അഗതി
78 LF0440380/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് രാധ ബാലചന്ദ്രൻ (സ്ത്രീ) 164, പനമ്പിള്ളി, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738045462
79 LF0440121/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് രാധ ഭാസ്കരൻ (സ്ത്രീ) 378, പന്തലത്ത്, തുരുത്തി - 683545 1738061461 വിധവ
80 LF0705657/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് രാജൻ (പുരു) 261, മഠത്തേടത്ത്, പ്രളയക്കാട് - 683545 1738091346
81 LF0440417/7/644/7 7-പ്രളയക്കാട് തെക്ക് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 148 എ, കണിച്ചുപറമ്പ്, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738025682
82 LF0703460/7/644/8 8 -പ്രളയക്കാട് നോര്‍ത്ത് ബിന്ദു (സ്ത്രീ) 303, പുത്തൻപുരക്കൽ, പെരുവക്കോട് -683545 1738125854
83 LF0329906/7/644/8 8 -പ്രളയക്കാട് നോര്‍ത്ത് റെജി കുര്യാക്കോസ് (പുരു) 000, കണ്ണാടന്‍, പ്രളയക്കാട് - 683545 1738102344
84 LF0427039/7/644/9 9-പെട്ടമല ഗണപതി (പുരു) 000, മേലേടത്ത് പുത്തന്‍മഠം, പ്രളയക്കാട് -683544 1738024434
85 LF0702656/7/644/9 9-പെട്ടമല കുമാരൻ (പുരു) 465, കുരുപ്പംകുന്നേല്‍, പെട്ടമല - 683545 1738091336
86 LF0801173/7/644/9 9-പെട്ടമല അമ്മിണി (സ്ത്രീ) 000, പാറേമക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738040005
87 LF0426821/7/644/9 9-പെട്ടമല അനു രാജേഷ് (സ്ത്രീ) 212, താണാട്ടുമാലില്‍, പ്രളയക്കാട് -683545 1738096250 വിധവ
88 LF0414924/7/644/9 9-പെട്ടമല ചാത്തൻ (പുരു) 298, വട്ടപ്പറമ്പില്‍, പെട്ടമല -683546 1738091383
89 LF0414647/7/644/9 9-പെട്ടമല കൃഷ്ണകുമാർ (പുരു) 000, കുഞ്ചാട്ട്, പെട്ടമല -683546 1738059715
90 LF0711046/7/644/9 9-പെട്ടമല കുമാരൻ (പുരു) 282, പള്ളിമന, പെട്ടമല -683545 1738040883
91 LF0415098/7/644/9 9-പെട്ടമല ലീന (സ്ത്രീ) 221, കോട്ടായകണ്ടം, പെട്ടമല-683546 1738083159
92 LF0710954/7/644/9 9-പെട്ടമല ലിസി (സ്ത്രീ) 416, പുളിക്കല്‍, പെട്ടമല -683545 1738098380
93 LF0427113/7/644/9 9-പെട്ടമല മാണി കെ സി (സ്ത്രീ) 221, കല്ലുമല, പെട്ടമല -683545 1738112887
94 LF0703235/7/644/9 9-പെട്ടമല മണി കുട്ടപ്പൻ (സ്ത്രീ) 1, പണ്ടാരംകുടി, പെട്ടമല -683545 1738126487
95 LF0414775/7/644/9 9-പെട്ടമല രാജേഷ് (പുരു) 299, വട്ടപ്പറമ്പില്‍, പെട്ടമല -683546 1738091394
96 LF0702795/7/644/9 9-പെട്ടമല തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 318, പടിക്കല്‍, പെട്ടമല -683545 1738083643 നിത്യരോഗി
97 LF0711199/7/644/9 9-പെട്ടമല തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 244, പുളിയാമ്പിള്ളി, പ്രളയക്കാട് -683545 1738091398
98 LF0473912/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അജി എം.വി (പുരു) 000, മുട്ടുകുഴിമുകള്‍, മുടക്കുഴ - 683546 4733682990
99 LF0440668/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അജിത കെ ഗോപി (സ്ത്രീ) 000, ചക്കാലക്കുടി, രായമംഗലം, പുല്ലുവഴി - 683545 1738027936
100 LF0474195/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അഖില്‍കൃഷ്ണ (പുരു) 107,വാറോക്കൂട്ടം, മുണ്ടംകുഴി ലക്ഷംവീട് -683546 7346088093
101 LF0457126/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ആനീസ് എല്‍ദോ (സ്ത്രീ) 000, ഐക്കരക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738100768
102 LF0457146/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് അനിൽ സി പി (പുരു) 234, ചായാടന്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738050812
103 LF0473985/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ബാബു കെ പി (പുരു) 000, കണ്ടത്തിൽ, മുടക്കുഴ- 683546 2328595896
104 LF0454651/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ബാബു എം കെ (പുരു) 000, മണ്ണശ്ശേരിക്കൂട്ടം, മുടക്കുഴ - 683546 1738059400
105 LF0456942/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ബിന്ദു സുനിൽ (സ്ത്രീ) 487, അമ്പാട്ട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738119105
106 LF0703715/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് എൽസി ജോസ് (സ്ത്രീ) 112, പുത്തൻപുര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738062181
107 LF0710136/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ഗോവിന്ദൻ (പുരു) 000, പുളിങ്കണ്ണി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050643
108 LF0456711/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കാര്‍ത്തു കുട്ടപ്പന്‍ (സ്ത്രീ) 000, മൂലേടത്തുംകുടി, കണ്ണാഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738050716 വിധവ
109 LF0703634/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കാര്‍ത്ത്യായനി കുട്ടപ്പന്‍ (സ്ത്രീ) 1180, കിഴക്കാപ്പുറത്തുകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050718
110 LF0456990/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കൌസല്യവേലായുധൻ (സ്ത്രീ) 146, കിഴക്കാപ്പുറത്തുകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050730
111 LF0808890/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുമാരി (സ്ത്രീ) 181, പുത്തന്‍പുര, മുടക്കുഴ - 683546 1738050787
112 LF0457173/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുഞ്ഞായന്‍ (പുരു) 000, ഞാറ്റുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738045770
113 LF0456860/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുരിയാക്കോസ് (പുരു) 000, പുത്തൻപുര, മുടക്കുഴ - 683546 1738050426
114 LF0710558/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് കുട്ടി കുറുമ്പന്‍ (സ്ത്രീ) 39, മണ്ണേക്കാട്ട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738112159
115 LF0456897/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് മറിയാമ്മ (സ്ത്രീ) 310, ഐക്കരക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738009407 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
116 LF0473890/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് മേരി കുര്യാക്കോസ് (സ്ത്രീ) 000, കൂമുള്ളില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738109584
117 LF0473938/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രാഗേഷ് കുമാർ (പുരു) 267, കൊറ്റാലിക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050603
118 LF0710303/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രാജപ്പന്‍ (പുരു) 233, മേലേത്തുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738050700
119 LF0703483/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് രമ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 000, പറമ്പി, മുടക്കുഴ - 683546 1738002004
120 LF0474056/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് റോസിലി ഷാജി (സ്ത്രീ) 000, പുതിയേടം, മുടക്കുഴ - 683546 1738050693 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
121 LF0474037/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സാബു മധവൻ (പുരു) 185, മനയ്ക്കക്കുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050706
122 LF0474111/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ശശിക രാമചന്ദ്രൻ (സ്ത്രീ) 000, പറമ്പി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050773
123 LF0457204/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സതി രാജൻ (സ്ത്രീ) 000, കാഞ്ഞിരക്കാട്ട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738117220
124 LF0456630/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് ഷൈല സജി (സ്ത്രീ) പി 11, കോലായ്ക്കല്‍, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738096316
125 LF0710632/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സുമേഷ് (പുരു) 000, വുല്‍പ്ര, ചുണ്ടക്കുഴി - 683546 1738061988
126 LF0474225/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് സുനി രാജു (സ്ത്രീ) 6, കളരിയ്ക്കല്‍, കണ്ണഞ്ചേരിമുകള്‍ -683546 1738113985
127 LF0453970/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 213, പള്ളിക്കൽ,മുടക്കുഴ - 683546 1738059629
128 LF0703601/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 188, മൂലേടത്തുംകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738050715
129 LF0474157/7/644/10 10 മുടക്കുഴ കിഴക്ക് തങ്കമ്മ പാപ്പു (സ്ത്രീ) 213, വള്ളിക്കല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 4982764322 വിധവ
130 LF1256935/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ബിൻ എ കെ (പുരു) 000, അമ്പാട്ട്പറമ്പില്‍, മേക്കാലടി-683546 1736064282
131 LF0712248/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ചന്ദ്രൻ (പുരു) 103, ചക്കുങ്ങമാലി, മുടക്കുഴ - 683546 1739042219 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
132 LF0438366/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ദേവകി എം കെ (സ്ത്രീ) 316, മാമ്പിള്ളി, ചുണ്ടക്കുഴി-683546 1738062066
133 LF1256508/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ജോസ് സക്റിയ (പുരു) 156, മാളിയേക്കൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738101555
134 LF0438439/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് എം കെ ചന്ദ്രൻ (പുരു) 37, മുണ്ടപ്പിള്ളി, അകനാട്, മുടക്കുഴ- 683546 1738025663
135 LF0438315/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് മനു (പുരു) 373, ചാലില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738045503
136 LF1256056/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് ഓമന രവി (സ്ത്രീ) 22, മുല്ലപ്പിള്ളി, അകനാട് -683546 1738025672
137 LF0438106/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് രാജൻ (പുരു) 53, മുണ്ടപ്പിള്ളി, അകനാട് - 683546 1738025730
138 LF0438064/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് സരിത വിനോഡ് (സ്ത്രീ) 181 ബി, ഇരുച്ചിറയ്ക്കല്‍, അകനാട്, മുടക്കുഴ - 683546 1738124471
139 LF0711290/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് സരോജിനി (സ്ത്രീ) 100, ചിരക്കായത്തുകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738025629
140 LF0703556/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് സതി (സ്ത്രീ) 164, പുന്നേക്കാട്ടുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738101615
141 LF0437956/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് വാസുദേവൻ എം കെ (പുരു) 10, മണപ്പുറത്ത്, അകനാട് - 683546 1737001024
142 LF0711365/7/644/11 11 -അകനാട് തെക്ക് വിജയകുമാർ (പുരു) 248, കൊച്ചുപറമ്പിൽ, ചുണ്ടക്കുഴി - 683544 1738049228 ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍
143 LF0801042/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് ബാബു രാജേന്ദ്രൽ (പുരു) 130, മാളിയേക്കൽ, ഐമുറി-683546 1738097012
144 LF0439763/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് ബിന്നി രാജു (സ്ത്രീ) 000, മാടപ്പുറം, മുടക്കുഴ - 683546 1738125308
145 LF0439799/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മാനോജ് (പുരു) 000, പാലക്കുന്നേല്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738118231
146 LF0708713/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മരതമുത്തു (പുരു) 338, വിനായകവന്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738120688
147 LF0439732/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മേരി (സ്ത്രീ) 000, മണിയമ്പിള്ളി, മുടക്കുഴ - 683546 1738059484 വിധവ
148 LF0704359/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് മോഹനൻ (പുരു) 000, ധന്യാവിലാസ്, മുടക്കുഴ - 683546 1738002661
149 LF0439691/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് സരസ്വതി (സ്ത്രീ) 000, കൊറ്റയത്ത്, മുടക്കുഴ - 683546 1738045675 വിധവ
150 LF0708790/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് ഷേർളി (സ്ത്രീ) 200, തേവര്‍മഠത്തിൽ, മുടക്കുഴ - 683546 1738059616
151 LF0708593/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് സുധാകരന്‍ (പുരു) 142, ഞാറ്റുപറമ്പില്‍, മുടക്കുഴ - 683546 1738002622
152 LF0708541/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് സുനിൽ (പുരു) 341, പള്ളിമാലി, മുടക്കുഴ - 683546 1738059646
153 LF0708507/7/644/12 12-മുടക്കുഴ പടിഞ്ഞാറ് തങ്കമ്മ (സ്ത്രീ) 467, മൂലേടത്തുംകുടി, മുടക്കുഴ - 683546 1738059309
154 LF0625248/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് അയ്യപ്പൻ (പുരു) 000, പാവുക്കൂട്ടം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738062103 വിധവ
155 LF0709758/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (പുരു) 186, ചിരയ്ക്കാക്കുടിയില്‍, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738027756 നിർദ്ദിഷ്ട / നിർണായക കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്
156 LF0709858/7/644/13 13-ഇളമ്പകപ്പിള്ളി തെക്ക് ശ്രീജ (സ്ത്രീ) 254, മാടപ്പുറം, ഇളമ്പകപ്പിള്ളി -683544 1738059726

സേവനങ്ങള്‍ക്കായി സമഗ്ര മൊബൈല്‍ ആപ്പ്

unnamed

സേവനങ്ങളും കുടുതല്‍ വിവരങ്ങളും മൊബൈലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ‘സമഗ്ര’ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാണ്. ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >

Samagra app on Google Play

നികുതി അടയ്ക്കാം ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ

വസ്തുനികുതി ഇ-പേയ്മെന്റ് മുഖേന അടയ്ക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൌകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. Read the rest of this entry »

അറിയിപ്പ്

മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡുകളില്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിലേക്കായി മെറ്റല്‍, മണല്‍ മറ്റുവിധ സാധനസാമഗ്രികള്‍ എന്നിവ റോഡ് സൈഡില്‍ ഇറക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വിവിധ ഗതാഗതപ്രശ്നങ്ങളും, അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഭരണസമിതിയുടെ 31.01.2016 ലെ കമ്മറ്റി തീരുമാനം 6 പ്രകാരം പൊതുജനസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന മേല്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നിരേധിച്ച് ഇതിനാല്‍ ഉത്തരവാകുന്നു. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഇനിയൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

എന്ന്
ഒപ്പ് ഒപ്പ്
പ്രസിഡന്‍റ് സെക്രട്ടറി

അറിയിപ്പ്

മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍, 40 മൈക്രോണില്‍ കുറവുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്‍പന്നങ്ങളും ക്യാരിബാഗുകളും ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതും വിപണനം നടത്തുന്നതും നിരോധിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നിരോധനം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ നിയമാനുസൃത നടപടികള്‍ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു.