മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം വര്‍ഷം
1 അരിമ്പ്ര ബാപ്പു 1969-1995
2 ബീരാന്‍ കുട്ടി 1995-2000
3 ബങ്കാളത്ത് സക്കീന 2000-2005
4 സി.കെ.മുഹമ്മദ് 2005-2010
5 ബങ്കാളത്ത് സക്കീന 2010-2013(ഒക്ടോബര്‍)
6 പാത്തുമ്മകുട്ടി എന്ന മാളുമ്മ 2013-2015