മൂര്‍ക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 നുള്ള കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 • വാര്ഡ് 1-ഭാഗം-1
 • വാര്‍ഡ് 1-ഭാഗം-2
 • വാര്‍ഡ് 2-ഭാഗം-1
 • വാര്‍ഡ് 2-ഭാഗം-2
 • വാര്‍ഡ് 3-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 3-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 4-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 4-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 5-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 5-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 6-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 6-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 7-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 7-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 8-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 8-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 9-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 9-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 10-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 10-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 11-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 11-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 12-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 12-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 13-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 13-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 14-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 14-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 15-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 15-ഭാഗം-2
 • വാര്ഡ് 16-ഭാഗം-1
 • വാര്ഡ് 16-ഭാഗം-2
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

 • ഭവന പുനരുദ്ധാരണം
 • ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എസ്.സി
 • ആടു വളര്‍ത്തല്‍ വനിത
 • എസ്.സി വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 • എസ്.സി വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 • എസ് സി വനിതകള്‍ക്ക് ആട്
 • എസ് സി വിവാഹധനസഹായം
 • എസ് സി വീടുകള്‍ക്ക് എല്‍ ഇ ഡി ബള്‍ബുകള്‍ നല്‍കല്‍
 • കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍
 • കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ
 • കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗകിറ്റ് വിതരണം
 • കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
 • തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം
 • നെല്‍കൃഷി വികസനം
 • നേന്ത്ര വാഴക്കന്ന് വിതരണം
 • പഠനോപകരണം എസ് സി
 • പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • ഹരിതഭവനം വനിതകള്‍ക്ക് അടുക്കളത്തോട്ടം
 • പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
 • ഭിന്നശേഷി ഉപകരണങ്ങള്‍ കട്ടില്‍
 • വൃദ്ധര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ കട്ടില്‍
 • കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്

 • കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

 • ഹരിത വിദ്യാലയം പച്ചക്കറി
 • ആട് വളര്‍ത്തല്‍ കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ക്ക്
 • വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)
 • വീട് പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)
 • ജലസേചന കിണര്‍
 • ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്
 • കന്നുകൂട്ടി പരിപാലനം
 • കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
 • കറവ പശു വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)
 • കറവ പശു വളര്‍ത്തല്‍ (എസ്.സി)
 • കട്ടില്‍ (ജനറല്‍)
 • കട്ടില്‍ (എസ്.സി)
 • കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ കിറ്റ് വിതരണം
 • കുടിവെള്ള കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം
 • കുറ്റികുരുമുളക്
 • എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് (എസ്.സി)
 • മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തലും കൂടും (ജനറല്‍)
 • മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ (എസ്.സി)
 • നെല്‍കൃഷി വികസനം
 • നേന്ത്രവായകന്ന് വിതരണം
 • വൃദ്ധര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍
 • പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം
 • പോത്ത്കൂട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)
 • വിവാഹ ധനസഹായം (എസ്.സി)
 • പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • സോക്കേജ്പിറ്റ്
 • തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം
 • വനിതകള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണ പരിശീലനം
 • കിണര്‍ റീച്ചാര്‍ജ്ജിംഗ്
 • കുടുംബശ്രീ അയല്‍കൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വാഴകൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം
 • പോത്ത്കൂട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ (എസ്.സി)
 • ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

  ഫോര്‍ ദി പ്യൂപ്പിള്‍

  lsgdpgheader2
  The grievance redressal cell ‘For the People’ is being formed with an aim to make the local self government institutions corruption free and more efficient. It is intended to make available better services to the citizen in a timely manner. Information related to self government institutions regarding nepotism, undue delay in getting a service or corruption can be uploaded here with maximum evidence (including audio, video clippings). Please note that legal proceedings will be initiated against those who upload wrong information.
  www.pg.lsgd.kerala.gov.in

  2017-18 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

  2016-2017 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

  ജനപ്രതിനിധികള്‍

  വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
  1 കൊളത്തൂര്‍ പലകപ്പറമ്പ കെ.പി ഹംസമാസ്റ്റര്‍ IUML ജനറല്‍
  2 കൊളത്തൂര്‍ കുറുപ്പത്താല്‍ രാജമോഹനന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
  3 കൊളത്തൂര്‍ വടക്കേകുളമ്പ് മുരളീധരന്‍ ടി CPI(M) ജനറല്‍
  4 കൊളത്തൂര്‍ ചന്തപ്പടി സീനത്ത് ചെറൂളത്തൊടി IUML വനിത
  5 കൊളത്തൂര്‍ ഓണപ്പുട റംല കെടി IUML വനിത
  6 കൊളത്തൂര്‍ സ്റ്റേഷന്‍പടി സമീറ കല്ലിങ്ങത്തൊടി IUML വനിത
  7 കൊളത്തൂര്‍ അമ്പലപ്പടി മുഹമ്മദ് മരക്കാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
  8 കൊളത്തൂര്‍ ആലിന്‍കൂട്ടം ഷാഹിന CPI(M) വനിത
  9 പുന്നക്കാട് ഷാഹിന പി കെ CPI(M) വനിത
  10 മൂര്‍ക്കനാട് കിഴക്കുംപുറം ജാസ്മി കളപ്പറന്പില്‍ IUML വനിത
  11 മൂര്‍ക്കനാട് കല്ലുവെട്ടുകുഴി വടിശ്ശീരി സുന്ധരന്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
  12 മൂര്‍ക്കനാട് പടിഞ്ഞാറ്റുംപുറം ലക്ഷമിദേവി CPI(M) വനിത
  13 വെങ്ങാട് കിഴക്കേകര കെ രാജഗോപാലന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
  14 വെങ്ങാട് കീഴ്മുറി മുത്തലാംകുന്നത്ത് കാര്‍ത്ത്യായനി CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
  15 വെങ്ങാട് ടൌണ്‍ പാറക്കല്‍ സൈനുദ്ദീന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
  16 വെങ്ങാട് പള്ളിപ്പടി സത്യഭാമ കരുമത്തില്‍ CPI(M) വനിത
  17 വെങ്ങാട് മേല്‍മുറി കുന്നത്ത് ക്യഷ്ണന്‍കുട്ടി CPI(M) ജനറല്‍
  18 കൊളത്തൂര്‍ തെക്കേകര സുധീര്‍ പി പി CPI(M) ജനറല്‍
  19 കൊളത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാറെകുളമ്പ് കെ വി ഷീജ BJP വനിത

  Delimitation - Draft Report Publishing

  https://docs.google.com/file/d/0B4uT2_yEFKyZelMxNlBxVjhqMlU/edit?usp=drive_web