നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കള്‍ക്കുളള എഡ്യുക്കേറ്റര്‍ നിയമനംnotice-hm

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

beneficiary list- 2018-19

ഡേറ്റാ ബാങ്ക് 2017

ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി

ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017

e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-2017

ഓഫീസ് ഓഡര്‍

ജീവനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടമകളും

താല്‍കാലിക നിയമനം

പ്രോജക്ട് 146/18 ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്പെഷ്യല്‍ എഡ്യുക്കേറ്ററെ നിയമിക്കല്‍ എന്ന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ നിയമിക്കല്‍microsoft-word-e0b4aae0b58de0b4b0e0b4a6e0b58de0b4a7e0b580e0b495e0b4b0e0b4a3e0b4a4e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4a8e0b58d

കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍

മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍ 01/08/2017 മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപേക്ഷ  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട സങ്കേതം വെബ്സൈറ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

കെട്ടിടനി‍ര്‍മ്മാണ അപേക്ഷ

ലൈഫ് മിഷ്യന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷ്യന്‍റെ ലിസ്റ്റും ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ അപേക്ഷാഫാറവും താളെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10 തീയതി വരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

life-sample-notification-july-20171

ഭൂമി ഉളള ഭവന രഹിതര്‍

2017-18 ലൈസന്‍സികളുുടെ ലിസ്റ്റ്

licence 2017-18