മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

food-details-covid-195

പൌരാവകാശ രേഖ 2020

പൌരാവകാശരേഖ2020

താല്‍കാലിക നിയമനം

daily-wages030320

താല്‍കാലിക നിയമനം

താല്‍കാലിക നിയമനം

daily-wages

ഇലക്ഷന്‍ 2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക  http://lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണം

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 15/01/2020 -ലെ 3(5)-ാം തീരുമാനപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമം

കമ്മിറ്റി തീരുമാനം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2018-19

2018-19-അന്തിമ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഹരിത ട്രൈബൂണല്‍ ഉത്തരവിന്‍റെ ഭാഗമായി മൂന്നിലവ് പഞ്ചായത്തില്‍ 03.01.2020 -ല്‍ നടത്തിയ ശുചിത്വ റാലി

rali-photo

പഞ്ചായത്തി‍ല്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങള്‍

sevanangal