നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി വകുപ്പ് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1 ഷീജ. ആര്‍.എസ് സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് 9496049741
2 നവീന്‍ കുമാര്‍. സി.എല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയര്‍ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി 9847491970
3 ചവന നരസിംഹലു കൃഷി ഓഫീസര്‍ കൃഷി വകുപ്പ് 9846979348
4 ഡോ. ഹിദായത്ത് അന്‍സാറി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (അലോപ്പതി) ആരോഗ്യം 9947853066
5 ഡോ. ബബിത വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ മൃഗസംരക്ഷണം 9446436123
6 ഡോ. മഹേഷ്. പി.എസ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആയുര്‍വ്വേദ) ആരോഗ്യം 9447010126
7 ബബിത ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പര്‍വൈസര്‍ ചൈല്‍ഡ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് 8089752863
8 സുഗുണകുമാര്‍ വി.ഇ.ഒ റൂരല്‍ ഡെവലപ്മെന്‍റ് 9447864856
9 യശോധ. കെ.എ ഹെഡ്മിസ്റ്റ്രസ് വിദ്യാഭ്യാസം 9497045819
10 അബ്ദുല്ല. എ സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ് ഫിഷറീസ് മല്‍സ്യബന്ധനം 8606798999
11 വിജയന്‍.കെ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത്