പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍കോഡ്
ബ്ളോക്ക്

:

കാസര്‍കോഡ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.24ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

19256
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9581
സ്ത്രീകള്‍

:

9675
ജനസാന്ദ്രത

:

1352
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1010
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

80.92
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

88.12
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

73.85
Source : Census data 2001

ജനസംഖ്യ
(Statistics Report 2011)
പുരുഷന്‍മാര്‍ 11817
സ്ത്രീകള്‍ 13022
ജനസംഖ്യ (Total) 24839