സ്റ്റഡി റൂം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍, ചെണ്ട

ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംയോജിത പദ്ധതി - ടൂവീലര്‍

കാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.സി.വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്- മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിംഗ്