2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

സ്റ്റഡി റൂം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍, ചെണ്ട

ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംയോജിത പദ്ധതി - ടൂവീലര്‍

കാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.സി.വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്- മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിംഗ്

2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

2015-16 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

rptb1schedule-15-16

rptbalancesheet-15-16

rptbalancesheetschedule-15-16

rptieschedules-15-16

rptincomeandexpenditure2

rptledgertrialbalance-15-16

rptrp-15-16

rptrpschedules-15-16

2016-17 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

rptb1schedule

rptbalancesheet

rptbalancesheetschedule

rptieschedules

rptincomeandexpenditure1

rptledgertrialbalance2

rptrp1

rptrpschedules

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

b1schedule1

balancesheet

balancesheetschedule

ieschedules

rpschedules

rptcashbooksummary-31-03-18

rptcashflow

rptincomeandexpenditure

rptledgertrialbalance1

rptrp

21.07.2018 തീയതി 106/2018 തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മുട്ടക്കോഴിയും കൂടും വിതരണം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ് വിതരണം

തൊഴില്‍രഹിതവേതനം വിതരണം

മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം മുതല്‍ 2018 മാര്‍ച്ച് മാസം വരെയുള്ള  തൊഴില്‍ രഹിതവേതനം 01/08/2018., 02.08.2018 തീയതികളി‍ല്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.