അന്തിമവോട്ടര്‍പട്ടിക

മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കാസറഗോഡ്  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

2020-21 ബജറ്റ്

ബജറ്റ് 2020-21

ബജറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോര്‍ട്ട്

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020-21

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

സ്റ്റഡി റൂം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍, ചെണ്ട

ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംയോജിത പദ്ധതി - ടൂവീലര്‍

കാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.സി.വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്- മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിംഗ്

2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report