മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഇന്റേണല്‍ ട്രെയിനിയെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇന്റര്‍വ്യു അറിയിപ്പ്

ബഡ്സ് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

ബഡ്സ് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

അംഗനവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

അംഗനവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല പരസ്യം

shopping-complex

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേലം/പുനര്‍ ലേല പരസ്യം

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല പരസ്യം 2018

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല പരസ്യം 2018

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോകൃ ലിസ്റ്റ്

mezhuveli-panchayath-beneficiary-list

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല പരസ്യം

ലേലപരസ്യം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - പട്ടിക 2 (അപ്പീല്‍ 1) പ്രകാരം പുതതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍house-appeal-1-malayalam2

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ land-and-house-appeal-1-malayalam

Older Entries »