പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

ചാലക്കുടി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.06ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

ജനസംഖ്യ

:

27659
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13239
സ്ത്രീകള്‍

:

14420
ജനസാന്ദ്രത

:

1012
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1028
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.24
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.7
Source : Census data 2011