പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2020

സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടർ ലിസ്റ്റ്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് ( 1 - 16  വാർഡുകൾ )

ബസ് സ്റ്റാന്‍റ് ബൈല

മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്‍റ് ബൈല

2019 - 20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2019 - 20 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസുകൾ

1. വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി
2. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി
3. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി
4. ആരോഗ്യ - വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

1. എസ്.സി യുവതികൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം
2.എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്
3.അടുക്കളത്തോട്ടം ( വനിത )
4.എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ നല്‍കല്‍
5.കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം ( ജനറല്‍ )
6.കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം ( എസ്.സി )
7.കുടിവെള്ള സംഭരണി വിതരണം ( എസ്.സി )
8.കുറ്റിക്കുരുമുളക് ഗ്രാഫ്റ്റ് വിതരണം
9.ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റക്ക് സബ്സിഡി
10.ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍ അളക്കുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി
11.ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം
12.ജൈവ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി വികസന പദ്ധതി
13.തുറസ്സായ കിണറുകൾ ശുചിത്വ കിണറുകൾ ആക്കല്‍ ( ജനറല്‍ )
14. തുറസ്സായ കിണറുകൾ ശുചിത്വ കിണറുകൾ ആക്കല്‍ ( എസ്.സി )
15.തെങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങളിലെ  ഇടവിള കൃഷി വ്യാപനം
16.തെങ്ങ് വികസന പദ്ധതി
17.നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി
18.പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതി
19.പോത്തുകുട്ടി വിതരണ പദ്ധതി ( എസ്.സി )
20.ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
21.മുട്ടക്കോഴി വിതരണ പദ്ധതി
22.വനിതാ ആടുവളർത്തല്‍ പദ്ധതി
23.വനിതാ കറവപ്പശു വളർത്തല്‍ പദ്ധതി ( എസ്.സി )
24.വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടില്‍ ( എസ്.സി )
25.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ( ജനറല്‍ )
26. ഹരിത ഭവനം പദ്ധതി

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ പട്ടിക

1. ഭൂമിയുള്ള  ഭവന  രഹിതർ
2. ഭൂരഹിത  ഭവന  രഹിതർ

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017 - 18

കമുക് കൃഷി വികസന പദ്ധതി
ജൈവ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി വികസന പദ്ധതി
ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റക്ക് സബ്സിഡി
തെങ്ങ് വികസന പദ്ധതി
വനിതാ കറവപശു വളർത്തല്‍ പദ്ധതി(ജനറല്‍)
വനിതാ കറവപശു വളർത്തല്‍ പദ്ധതി (എസ്.സി)
മുട്ടക്കോഴി വിതരണ പദ്ധതി
വനിതാ ആടുവളർത്തല്‍ പദ്ധതി
വനിതാ ആട് വളർത്തല്‍ പദ്ധതി ( എസ്.സി)
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി)
വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടില്‍ (എസ്.സി)
ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം
പട്ടികജാതി വനിതകളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം
നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർതഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതി
കുടിവെള്ള സംഭരണി വിതരണം (എസ്.സി)
കിണർ റീചാർജിംഗ് പദ്ധതി

അറിയിപ്പ്

കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക അപ്പീല്‍ - 1

1. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ
2. ഭവന രഹിതർ
3.
സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയവർ