ലൈഫ് മിഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യത പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

pension adalath

ഊര്‍ജ്ജിത നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്

untitled

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍

ആധാര്‍കാര്‍ഡ് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ റേഷന്‍കാര്‍ഡ്/ഇലക്ട്രല്‍ ഐഡന്‍റിറ്റി കാര്‍ഡ്-

ന്‍റെ കോപ്പിയും സത്യവാങ്മൂലവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഹാജരാക്കേണ്ടാണ്

കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ

മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ അടക്കാവുന്നതാണ്.

http://tax.lsgkerala.gov.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍  വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക  വരുത്തിയവര്‍ക്ക്‌ കുടിശ്ശിക ഒറ്റതവണയായി അടക്കുന്ന പക്ഷം പിഴ പലിശ ഒഴിവാക്കി 31.03.2017 വരെ അടയ്ക്കാന്‍ 18.01.2017 ലെ വികേന്ദ്രീകൃത സംസ്ഥാന തല  കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍  കമ്മിറ്റിയുടെ  അനുമതി.

untitled-epayment