വിലാസം(Contact us)

മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  കര്യാലയം

മീനങ്ങാടി പോസ്റ്റ്

വയനാട് ജില്ല

പിന്‍കോഡ്- 673591

ഫോണ്‍ 04936247236

സെക്രട്ടറി-9496048317

E-Mail-meenangadigp@gmail.com

Meenangadi Grama Panchayat Office

Meenangadi Post

Wayanad District

673591

Phone No 04936247236

Secretary- 9496048317

E-Mail-meenangadigp@gmail.com

map