ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം, അവര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന വേതനം മുതലായവ

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം, അവര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന വേതനം മുതലായവ