ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പ്രദീപൻ സി.പി സെക്രട്ടറി
2 ഡോറിസ് എൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ഷൈനി ജോർജ്ജ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 വിനേഷ് എൻ.എം അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ശിവദാസന്‍ കെ പി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
6 ലസികേഷ് സി.കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
7 ദീപ കെ സീനിയര്‍‌ ക്ലാര്‍ക്ക്
7 പ്രിയ എന്‍ ആര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
8 സംഗീത ടി എൻ ക്ലാര്‍ക്ക്
9 സുമിത്ര സി ക്ലാര്‍ക്ക്
10 നന്ദകുമാര്‍ എം.വി ക്ലാര്‍ക്ക്
11 ജസ്റ്റിൻ കെ ജെ ക്ലാര്‍ക്ക്
12 അബ്ദുൾ മുനീർ ടി ക്ലാര്‍ക്ക്
13 വിനോദ് സി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
14 ജിന്‍സി പി പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
15 സരിത പി ആർ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
16 പി.എ. പോള്‍സണ്‍ ട്രാക്ടര്‍ ഡ്രൈവര്‍
17 രാകേഷ്.കെ.വി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
18 സതീശന്‍ പി കെ ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
19 സജിനി എന്‍ പി ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
20 ഇന്ദിര എൻ എം എൽ.എസ്.ജി.ഡി
21 നീതു കെ എം ഓവര്‍സിയര്‍ എൽ.എസ്.ജി.ഡി
22 വീനീത കെ ആർ ഓവര്‍സിയര്‍ എൽ.എസ്.ജി.ഡി
23 സജ്ന എം.കെ ക്ലാര്‍ക്ക് എൽ.എസ്.ജി.ഡി
24 അനീഷ് അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ -MGNREGA
25 സിന്ധു അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
26 പ്രവീണ അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
27 ബിബിന്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ -MGNREGA
28 ഷീബ എ.ഇ-MGNREGA
29 പ്രസാദ് ഓവര്‍സീയര്‍ -MGNREGA
30 ശോഭ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
31 വിശ്വനാഥന്‍ എം.പി ജീപ്പ് ഡ്രൈവര്‍