ക്ലീന്‍ വയനാട് 2018 ന്‍റെ ഭാഗമായി മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും ശുചീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.