മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ അടക്കാവുന്നതാണ്.

http://tax.lsgkerala.gov.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍  വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക  വരുത്തിയവര്‍ക്ക്‌ കുടിശ്ശിക ഒറ്റതവണയായി അടക്കുന്ന പക്ഷം പിഴ പലിശ ഒഴിവാക്കി 31.03.2017 വരെ അടയ്ക്കാന്‍ 18.01.2017 ലെ വികേന്ദ്രീകൃത സംസ്ഥാന തല  കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍  കമ്മിറ്റിയുടെ  അനുമതി.

untitled-epayment