ലൈഫ് മിഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക- അപ്പീല്‍ 1

ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍1 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യത പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

pension adalath

ഊര്‍ജ്ജിത നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്

untitled

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍

ആധാര്‍കാര്‍ഡ് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ റേഷന്‍കാര്‍ഡ്/ഇലക്ട്രല്‍ ഐഡന്‍റിറ്റി കാര്‍ഡ്-

ന്‍റെ കോപ്പിയും സത്യവാങ്മൂലവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഹാജരാക്കേണ്ടാണ്