ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020  - പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്- METERIALS FOR CFLTC

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്METERIALS FOR CFLTC

പുഴ ശുചീകരണം- ടെണ്ടർ/ഇ ടെണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ്

etender-estimate

2020 പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് 2020 തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 20/01/2019 ന് മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടർപ്പട്ടികയിലെ ആക്ഷേപങ്ങൾ 14/02/2020 തീയതി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.  താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി വോട്ടർപട്ടിക കാണാവുന്നതാണ്.

http://lsgelection.kerala.gov.in/

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അറിയിപ്പ്