വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം 2019-20 വര്ഷത്തെ വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം 2018-19 വര്ഷത്തെ വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക.

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുു

സംസ്ഥാന സര്‍‍ക്കാരിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷരതാ പരിപാടിയായ ലൈഫ് മിഷന്‍റെ സര്‍വ്വേ പ്രകാരമുള്ള മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍/ഓവര്‍സീയറുടെ ഒഴിവ്

മീനടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാ ഗാന്ധി  ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാഗത്തില്‍ അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍/ഓവര്‍സീയറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ്/സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കും 5 വര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ പരിചയവുമുള്ള അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ്/സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ പാസ്സായവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയും യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും നേരിട്ടോ തപാലിലോ മീനടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31/05/2017.

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മീനടം

19/05/2017

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം 2017-18 വര്ഷത്തെ വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 • മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
 • മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍
 • വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18
 • പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി  -  2017-18 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍
 • വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികളുടെ  സബ് സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
 • പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2016-17  - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക
 • പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2016-17 - എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗം - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക
 • 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയ രീതി
 • മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ  വിവരങ്ങള്‍
 • മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഡിഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക
 • മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍
 • ഇലക്ഷന്‍ 2015- വോട്ടര്‍ പട്ടിക

  വാര്‍ഡ് 1 - ചീരംകുളം

  വാര്‍ഡ് 2 – തകിടി

  വാര്‍ഡ് 3 - മുണ്ടിയാക്കല്‍

  വാര്‍ഡ് 4 - തട്ടാന്‍ കടവ്

  വാര്‍ഡ് 5 – വട്ടക്കാവ്

  വാര്‍ഡ് 6 – ചെറുമല

  വാര്‍ഡ് 7 – മഞ്ഞാടി

  വാര്‍ഡ് 8 – വട്ടക്കാവ്

  വാര്‍ഡ് 9 - പുതുവയല്‍

  വാര്‍ഡ് 10 - മൂന്നാം മൈല്‍

  വാര്‍ഡ് 11 – കുരിയ്ക്കകുന്ന്

  വാര്‍ഡ് 12 – പോസ്റ്റോഫീസ്

  വാര്‍ഡ് 13 –ഞണ്ടുകുളം

  ജലനിധി അവാര്‍ഡ്

  ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ ജലനിധി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനുള്ള അവാര്‍ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയില്‍ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.എം സ്കറിയ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

  Award

  കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയായ ജലിധിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ രണ്ടാം ബാച്ചിലുള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും പരിസര ശുചിത്വ, ആരോഗ്യ പരിപാല പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധിയായ രണ്ട് വര്‍ഷക്കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്ത മുഴുവന്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഈ ബാച്ചിലെ ഏക പഞ്ചായത്താണ് മീനടം. 15 പദ്ധതികളിലൂടെ 30 ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളിലായി 1531 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കുടിവെള്ളമെത്തുന്നത്. 7400 പേര്‍ ഇതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. തികച്ചും സാങ്കേതിക തികവോടെ, പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ രൂപകല്‍പ ചെയ്ത് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച പദ്ധതികള്‍ നമ്മുടെ നാടിന്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ്. കൂടാതെ ഭുഗര്‍ഭജല പരിപോഷണത്തിനായി തടയണകള്‍, ശുചിത്വ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍, പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ പ്രക്രിയകള്‍ എന്നിവയും പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

  ഇലക്ഷന്‍ 2015- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

  വാര്‍ഡ് 1 - ചീരംകുളം

  വാര്‍ഡ് 2 – തകിടി

  വാര്‍ഡ് 3 - മുണ്ടിയാക്കല്‍

  വാര്‍ഡ് 4 - തട്ടാന്‍ കടവ്

  വാര്‍ഡ് 5 – വട്ടക്കാവ്

  വാര്‍ഡ് 6 – ചെറുമല

  വാര്‍ഡ് 7 – മഞ്ഞാടി

  വാര്‍ഡ് 8 – വട്ടക്കാവ്

  വാര്‍ഡ് 9 - പുതുവയല്‍

  വാര്‍ഡ് 10 - മൂന്നാം മൈല്‍

  വാര്‍ഡ് 11 – കുരിയ്ക്കകുന്ന്

  വാര്‍ഡ് 12 – പോസ്റ്റോഫീസ്

  വാര്‍ഡ് 13 –ഞണ്ടുകുളം

  കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും 10.06.2015 ന് ശേഷം കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ വെബ്സൈറ്റായ http://lsgelection.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

  വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്