അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

final-ben-list-2019-201

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20 മയ്യില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

karad-ben-list-19-201

പൌരാവകാശ രേഖ 2018

pouravakasarekha-mayyil-2018

മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

beneficiary-list-final-2018-19

Tender 2018 19 https://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php

tender-2018-19-august-detailes

Tender 2018-19

tender-2018-19-august-deshabhimani-new1

മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഐഎസ് ഒ 9001-2015 സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ - ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

iso-certification-quotation-mayyil-gp3

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി-രണ്ടാംഘട്ട കരട് ലിസ്റ്റ് (Dtd:11-09-17))

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി-കരട് ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അന്തിമം (2017-18)

2017-18-e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d1

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്ത് 10 ാം തീയ്യതി വരെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്