പൌരാവകാശ രേഖ 2018

pouravakasarekha-mayyil-2018

മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

beneficiary-list-final-2018-19

Tender 2018 19 https://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php

tender-2018-19-august-detailes

Tender 2018-19

tender-2018-19-august-deshabhimani-new1

മയ്യില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഐഎസ് ഒ 9001-2015 സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ - ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

iso-certification-quotation-mayyil-gp3

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി-രണ്ടാംഘട്ട കരട് ലിസ്റ്റ് (Dtd:11-09-17))

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി-കരട് ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അന്തിമം (2017-18)

2017-18-e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d1

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്ത് 10 ാം തീയ്യതി വരെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

1) വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - അപേക്ഷ 05/07/2017 വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
അപേക്ഷാ ഫോറം - ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയുക e0b4abe0b58be0b4b1e0b482

2) ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭ -9/07/2017 മുതല്‍ 16/07/2017 വരെ
3) സമ്പൂര്‍ണ്ണ നെല്‍കൃഷി - നടീല്‍ ഉത്സവം ബഹു. കേരള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന ദൃശ്യം - img-20170617-wa0026
4) വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അക്ഷേപാഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗസ്ത് മാസം 16 വരെ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
കരട് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുകe0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-e0b495e0b4b0e0b49fe0b58d-2017

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18-e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d1

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ടെണ്ടറുകള്‍

tender-amc4
2.tender-amc5
3.e-tender-2017
4.tender-2017
റീ ടെണ്ടര്‍tender
ഇ ടെണ്ടര്‍nit
റീ ടെണ്ടര്‍re-tender-new
റീ ടെണ്ടര്‍ - പര്‍ച്ചേസ് ടെണ്ടര്‍re-tender-n