നവ കേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതി

തല്‍സമയ സംപ്രേഷണം

നവകേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതി - നവംബര്‍ 27,28 തീയതികളിലെ ദ്വിദിന ശില്‍പ്പശാല - തല്‍സമയ സംപ്രേഷണം

വികസന സെമിനാര്‍ 2019-20

വികസന സെമിനാര്‍

മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന സെമിനാര്‍ എം.എസ്. കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്‍ററില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു.

ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുുടെ വിവരങ്ങള്‍

ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍

കണക്കുകള്‍ രേഖകള്‍ തയ്യറാക്കല്‍

കുടിവെള്ളം ശുചിത്വം

കൃഷി

ദാരിദ്ര ലഘൂകരണം

പട്ടികജാതി വികസനം

പൊതുമരാമത്ത്

പ്രദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം

മത്സ്യ മേഖല

മൃഗ സംരക്ഷണവും ക്ഷീര വികസനവും

വനിത ശിശു വികസനം

വിദ്യാഭ്യാസവും കലയും സംസ്കാരവും യുവജനകാര്യവും

സാമൂഹിക ക്ഷേമം

Mayyanad Grama panchayat - Life Mission -Final List

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ അന്തിമപട്ടിക

പൌരാവകാശ രേഖ പ്രകാശനം

മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശരേഖ പ്രകാശനം പ്രസിഡന്‍റ് എല്‍ ലക്ഷ്മണന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു

മയ്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശരേഖ പ്രകാശനം പ്രസിഡന്‍റ് എല്‍ ലക്ഷ്മണന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു

2017-18 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/file/d/0ByZ0rVikDP1va0Jac05uVldwN1E/view?usp=sharing

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (LIFE - Livelihood , Inclusion and Financial Empowerment)

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായവരുടെയും ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

2016-2017 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

mayyanad-grama-panchayath

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ലി്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Older Entries »