പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

മാവേലിക്കര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.82
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

29824
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14191
സ്ത്രീകള്‍

:

15633
ജനസാന്ദ്രത

:

1505
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1102
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

92
Source : Census data 2001