കരട് വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക 2020

Draft Voters List 2020

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

പൌരാവകാശ രേഖ 2018-19

പൌരാവകാശ രേഖ 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ജനന മരണ പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട് (മാര്‍ച്ച്‌ 2018)

മാര്‍ച്ച്‌ 2018

A F S (2016-17)

A F S (2016-17)

പദ്ധതി രേഖ 2017-18

പദ്ധതിരേഖ 2017-18

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Older Entries »