പൌരാവകാശ രേഖ 2018-19

പൌരാവകാശ രേഖ 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ജനന മരണ പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട് (മാര്‍ച്ച്‌ 2018)

മാര്‍ച്ച്‌ 2018

A F S (2016-17)

A F S (2016-17)

പദ്ധതി രേഖ 2017-18

പദ്ധതിരേഖ 2017-18

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

Details of Staff & Implementing Officers

Staff & Implementing officers phone number

Older Entries »