സേവനങ്ങള്‍

AFS 2017-18

Audit Report

AFS 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക 2020

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ - സൗജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ - സൗജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കരട് വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക 2020

Draft Voters List 2020

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

പൌരാവകാശ രേഖ 2018-19

പൌരാവകാശ രേഖ 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ജനന മരണ പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട് (മാര്‍ച്ച്‌ 2018)

മാര്‍ച്ച്‌ 2018

Older Entries »