പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

ഭരണിക്കാവ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

20.89
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

ജനസംഖ്യ

:

24470
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12047
സ്ത്രീകള്‍

:

12423
ജനസാന്ദ്രത

:

1171
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1031
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

87
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86
Source : Census data 2001