കോവിഡ് - 19 - പ്രതിരോധ ജാഗ്രത - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ

സൌജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

open?id=1EInLQ4oxsjQBKZJFTKghJC5gdx1mW8zJ

community kitchen free food details

community kitchen free food details

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കരട് ബഡ്ജറ്റ്

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കരട് ബഡ്ജറ്റ്
gp-budget-202020211

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പൌരാവകാശരേഖ 2018

pouravpouravakasharekha-org

2018-19 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-2018-19

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി  വ്യക്തിഗതഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക-ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതർലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക-ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക-ഭുരഹിത ഭവനരഹിതർലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക-ഭൂരഹിതഭവനരഹിതർ

ദേശിയ സമ്മതിദായക ദിനം-2018

ദേശിയ സമ്മതിദായക ദിനം-2018

administration report 2016-17

admin-report-2016-17-11

Older Entries »