2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക & വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക & വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

ലേല പരസ്യം

അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

മാട്ടൂല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മടക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് അഴീക്കല്‍ പോര്‍ട്ടിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള മണല്‍ കടവിലേക്ക് സൂപ്പര്‍വൈസറെ നിയമിക്കുന്നു.  പരിസരവാസികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.  താല്‍പര്യമുളളവര്‍ 26.09.2019 നകം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്‌തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്‌തൃ  ലിസ്റ്റ്-1

ഗുണഭോക്‌തൃ  ലിസ്റ്റ്-2

കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമന ഇന്‍റര്‍വ്യൂ

മാട്ടൂല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍/ഓവര്‍സീയര്‍, ബഡ്സ് സ്കൂള്‍  ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റ് എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനായി 26.06.2019 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഇന്‍റര്‍വ്യൂ നടത്തുന്നു.  താല്‍പര്യമുളളവര്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

2018-19 വര്ഷം അനുവദിച്ച ബില്‍ഡിംഗ്‌ പെര്‍മിറ്റുകള്‍

LBID EfileNo InWardNo InwardDate Applicant Name Applicant Address SurveyNo NearestBuildingNo PlotLocation Occupancy ConstructionType ConstructionDetails Builtup Area FloorArea Processingfee PermitAmount PermitNo PermitDate Addtional fee clerk submit date clerk forwad to whom & date ReturnDate ResubmitDate ReturnRemarks NOCDetail ComplectionDetail RevokePermit
1100 421554 1709 18/05/2018 PALLIKKANTAVIDE SAFEERA PALLIKKANTAVIDE HOUSE, NR: CENTRE JUMA MASJID, MATTOOL CENTRAL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 345/2,Re-234/4-4 13/201 Ward MAATTOL OOLKKARAN CHAAL [13] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 900 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 60.52 0.07 25 303 A5-BA(116071)/2018 12/06/2018
1100 448058 986 03/03/2018 THUNTHAKKACHI SAMEER AND SHAMEEMA SAMEER PONNANTE VALAPPIL p v house, nr mattl siddiqabad, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 316,Re-143/3a-3a; 316,Re-143/3b-3b 3/369 Ward SIDHIGABADH [3] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 245 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 2 construction with 2 max floors 534.24 1.09 25 1336 A4-BA(76060)/2018 21/04/2018
1100 480726 783 23/02/2018 ERIKOOR VALAPPIL KADAVATH PURAYIL HAFSATH A MAHABOOB 4/0/, ERIKOOR VALAPPIL KADAVATH PURAYIL, THEKKUMBAD, THEKKUMBAD, THEKKUMBAD, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 3/102,Re-3/102-102 Apr-16 Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 230 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 210.44 0.91 25 1052 A4-BA(68154)/2018 11/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 measurement from SURESHAN K P Mattool [480726] Grama Panchayat in Kannur District
1100 488771 974 03/03/2018 SABEER KEETUKANDY 12/0/, keetukandy house, mattool, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 248,Re-248-1A2; 248,Re-248-3 12/291 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 748 sqm. Residential ,Wall 2 construction 0 0 25 227 A4-BA(122143)/2018 20/06/2018
1100 490906 872 26/02/2018 KARAKKADEN BINDHU 14/0/, thalleriyan house, mattool centrel, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 391/2,Re-186/1-1 14/103 Ward MAATTOL CENTRAL CHAAL [14] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential ,Extension 1 construction with 2 max floors 89.39 0.74 25 87 A4-BA(245554)/2018 16/10/2018
1100 491979 884 26/02/2018 KAKKICHI ABDUL SATHAR 9/0/, KAKKICHI, KAKKICHI HOUSE, NEAR:VILLAGE OFFICE, MATTOOL SOUTH, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 322/7,Re-322/7-7 9/103A Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 1183 sqm. ,Commercial ,Extension 1 construction with 2 max floors 411.06 0.35 25 3079 A4-BA(191967)/2018 20/08/2018
1100 497703 983 03/03/2018 VILAKRIYAN JAISON 17/0/, VILAKRIYAN HOUSE, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 368/103,Re-368/103-103 17/45 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 322 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 112.22 0.35 25 281 A4-BA(69221)/2018 12/04/2018
1100 497992 998 06/03/2018 THAI PARAMBIL GOPALAN 6/0/, THAI PARAMBIL HOUSE, MADAKKARA, MADAKKARA, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 10/5,Re-10/5-5 6/125 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 280 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 109.57 0.39 25 274 A4-BA(123770)/2018 21/06/2018 22/05/2018 02/06/2018 Area Correction from SURESHAN K P Mattool [497992] Grama Panchayat in Kannur District
1100 498054 1696 12/04/2018 THUNTHAKACHI JALEEL 5/0/, THUNTHAKACHI HOUSE, MATOOL CENTRAL, MATOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 209/8-PAYANGADI 5/316 Ward MAATTOL CENTRAL [5] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 486 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 251.33 0.52 25 1257 A4-BA(84753)/2018 03/05/2018
1100 498771 1006 06/03/2018 KADAPRATH VEETTIL PUTHIYA PURAYIL KHADEEJA 3/0/, KADAPRATH VEETTIL PUTHIYA PURAYIL, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 147/1,Re-147/1-1 3/409 Ward SIDHIGABADH [3] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 971 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 180.22 0.19 25 901 A4-BA(131108)/2018 30/06/2018
1100 501283 1563 04/04/2018 THACHAKANDI MUHAMMED SHAREEF 12/0/, THACHAKANDI house, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 469/3,674/5,Re-258/2A-2A 12/276 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 330 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 113.18 0.34 25 298 A5-BA(84805)/2018 03/05/2018
1100 504153 1631 10/04/2018 NALAKATH MUHAMMED KUNHI ALIKUNHI 8/0/, NALAKATH, KAKKICHI HOUSE, mattool south, MATTOOL SOUTH, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 326/3,Re-326/3-3 Sep-26 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 393 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 249.72 0.64 25 1249 A4-BA(82978)/2018 02/05/2018
1100 505928 1735 18/04/2018 THASLEEM IBRAHIM , BAYAN CHALIL BUSHRA 17/0/, Bayan chalil, mattul north, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 108/6,Re-62/101-101 17/85 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 404 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 232.58 0.58 25 1178 A4-BA(108217)/2018 01/06/2018
1100 505991 1630 10/04/2018 SIDDEEK MANHA AND KAKKICHI MUBASHIRA 8/0/, MANHA, KAKKICHI HOUSE, mattool south, MATTOOL SOUTH, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 326/3,Re-326/3-3 Sep-26 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 393 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 233.12 0.59 25 1166 A4-BA(82979)/2018 02/05/2018
1100 510227 1172 31/03/2018 KADAVATHE PURAYIL KUNHAMMED HAJI AND SAINABA 4/0/, KADAVATHE PURAYI, THEKKUMBAD, THEKKUMBAD, THEKKUMBAD, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 197/9C,Re-197/9C-9C 13/368 Ward MAATTOL OOLKKARAN CHAAL [13] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 1619 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 227.08 0.14 25 1135 A4-BA(69222)/2018 12/04/2018
1100 511445 1565 04/04/2018 CHENGALAN KURUKKANTE VALAPPIL SIRAJUDHEEN 12/0/, CHENGALAN KURUKKANTE VALAPPIL house, near:oliyankara masjid, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 487/1,Re-228/102-102 12/319 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 485 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 243.2 0.5 25 1231 A4-BA(84798)/2018 03/05/2018
1100 511634 1580 04/04/2018 KOLACHIKANDI UTHAKKANTAVIDA SHAHANAS 9/0/, uthakkan house, nr:madakkara bridge road, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 632/4,Re-337/102-102 9/277 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 243 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 190.17 0.78 25 966 A4-BA(86654)/2018 05/05/2018
1100 519156 1597 10/04/2018 KALLITTA VALAPPIL RAHMATH 9/0/, kallitta valappil house, nr:madakkara bridge road, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 634/1,Re-340/1-1 9/278 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 197.02 0.49 25 1000 A4-BA(91329)/2018 11/05/2018
1100 519704 1594 10/04/2018 AANAKKARAN PARAKKATTU RAHIDA FAROOQUE zubaidas, mattool south, West Eleri.P.O, Kannur, Kerala-671314, India ,290/2,,Re-290/2-,2; 290/2,Re-,290/2-2 12/299 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 294 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 2 construction with 2 max floors 584.64 0.99 25 1477 A4-BA(197748)/2018 30/08/2018 21/05/2018 17/07/2018 പെര്‍മിറ്റ്‌ അനുവതിക്കാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ല. from SURESHAN K P Mattool [519704] Grama Panchayat in Kannur District
1100 524317 1971 05/05/2018 PADINHARE PURAYIL SADANANDAN PADINHARE PURAYIL, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 336/3,Re-336/3-3 9/285 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential ,Extension 1 construction with 2 max floors 103.54 0.51 25 84 A5-BA(122154)/2018 20/06/2018
1100 526700 1625 10/04/2018 EDACHERIYAN THIMOTHI YOHANNAN 7/0/, THEKKAN HOUSE, MADAKKARA, MADAKKARA, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 24/1A,Re-24/1A-1A Jul-82 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 223 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 56.47 0.25 25 141 A4-BA(82019)/2018 30/04/2018
1100 544580 1701 12/04/2018 THAIVALAPPIL ABDUL KALAM 1 THAI VALAPPIL HOUSE, nr:FISHERMAN COLONY, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India NO,Re-359/1A-1A Oct-38 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 368 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 125.5 0.34 25 314 A4-BA(200613)/2018 01/09/2018
1100 546806 1690 11/04/2018 POOCHANTAVIDA ARIFA 5/0/, poochantavida, mattul panchayath, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 501/5,Re-209/1-1 5/318 Ward MAATTOL CENTRAL [5] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 222 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 124.64 0.56 25 312 A4-BA(102929)/2018 25/05/2018
1100 561291 1856 26/04/2018 KANU MUNEER KANUDAVIDA HOUSE, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 8/2A-2A 06-Nov Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 119.96 0.3 25 300 A4-BA(122149)/2018 20/06/2018 12/06/2018 16/06/2018 ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള്‍ക്കായി മടക്കുന്നു. from SURESHAN K P Mattool [561291] Grama Panchayat in Kannur District
1100 561357 1833 25/04/2018 MAHAMOOD ETTOL 16/0/, nechus villa, 255, NECHUS VILLA, VEDAMBRAM PALLY, vedambram pally, madakara, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 633/6,Re-337/5A-PAYANGADI 9/209 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 2226 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1000 construction with 2 max floors 12201 0.55 25 6176 A4-BA(224742)/2018 22/09/2018
1100 563332 1826 25/04/2018 KEETTUKANDI JASMIN AND MUTTON KUNHIPURAYIL MUSTHAFA 1 KEETTUKANDI, KEETTUKANDI house, NEAR:BADAR MASJID, mattool south, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 356/2A51,Re-356/2A51-2A51 10/217B Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 284 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 200.35 0.71 25 1002 A4-BA(109043)/2018 02/06/2018
1100 565634 1865 26/04/2018 VADAKKE PUTHIYA PURAYIL SAKKEENA 12/0/a, VADAKKE PUTHIYA PURAYIL, oliyankara beach road, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 263,Re-263-0 12/371A Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 389 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 118 0.3 25 295 A4-BA(121141)/2018 19/06/2018 18/05/2018 18/05/2018 Area Correction from SURESHAN K P Mattool [565634] Grama Panchayat in Kannur District
1100 567982 1878 15/05/2018 KUPPURAYIL.ABDUL NASAR 7/0/, KUPPURAYIL HOUSE, 112, KUPPURAYIL, MADAKKARA, MATTOOL-MADAKKARA ROAD, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 49/18,Re-24/1A-KALLIASSERI 7/112 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 627 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 142.3 0.23 25 712 A5-BA(100906)/2018 24/05/2018
1100 568626 1876 07/05/2018 VADAKKE VAYANTE VALAPPIL .SOUDABI VADAKKE VAYANTE VALAPPIL, madakkara, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 2/1,Re-3/1-1 Jun-77 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 3003 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 11.56 0 25 29 A5-BA(116106)/2018 12/06/2018
1100 570923 1898 30/04/2018 CHEROLA VALAPPIL MUKRIKADAVATHE KHADEEJA 5/0/, CHEROLA VALAPPIL MUKRIKADAVATH, MATTOOL CENTRAL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 347/2B,Re-174/102-102 5/23C Ward MAATTOL CENTRAL [5] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 243 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 114.85 0.47 25 287 A4-BA(102686)/2018 25/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 Minor Correction. from SURESHAN K P Mattool [570923] Grama Panchayat in Kannur District
1100 571021 1899 30/04/2018 CHEROLA VALAPPIL MUKRIKADAVATHE SAFIYA 5/0/, CHEROLA VALAPPIL MUKRIKADAVATH, MATTOOL CENTRAL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 347/2B,Re-174/103-103 5/23C Ward MAATTOL CENTRAL [5] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 243 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 120 0.49 25 315 A4-BA(102408)/2018 25/05/2018
1100 571845 1911 03/05/2018 CHEKKANTAKATH SIDDIQUE, KALLITTA VALAPPIL AFEEFA 1 RAMLA’S, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 632/1,Re-338/13-13; 632/7,Re-338/110-110; 632/7,Re-338/13A-13A 9/277 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 829 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 3 construction with 2 max floors 833.88 0.34 25 2810 A5-BA(102144)/2018 25/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 Please add survey number from SURESHAN K P Mattool [571845] Grama Panchayat in Kannur District
1100 574951 2208 23/05/2018 AROLI KAMALA 1 AROLI HOUSE, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 356/2A,Re-356/2A-2A 10/436 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 99.94 0.83 25 500 A5-BA(238762)/2018 06/10/2018
1100 575221 1915 03/05/2018 PUTHUVAKKAL FAROOK 17/0/, P.K HOUSE, PUTHIYANGADI, Madayi.P.O, Kannur, Kerala-670304, India 679/2,Re-51/110-110; 679/2,Re-51/115-115 17/326 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential New Construction 2 construction with 2 max floors 199.8 0.49 25 250 A5-BA(201312)/2018 01/09/2018 20/06/2018 18/08/2018 C.R.Z.Clearence. from SURESHAN K P Mattool [575221] Grama Panchayat in Kannur District
1100 580363 1961 04/05/2018 ACHIRE THARAMMEL KURUKKAN RAHMATH 13/0/, ACHIRE THARAMMEL KURUKKAN, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 443,Re-234/4-0 13/217 Ward MAATTOL OOLKKARAN CHAAL [13] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 76.87 0.64 25 384 A5-BA(101857)/2018 24/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 Minor Chainge in far from SURESHAN K P Mattool [580363] Grama Panchayat in Kannur District
1100 580516 1952 04/05/2018 ACHIRE THARAMMAL KURUKKAN ANNATH 14/0/, ACHIRE THARAMMAL KURUKKAN, mattool central, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 385,Re-198/4-0 14/370 Ward MAATTOL CENTRAL CHAAL [14] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 197 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 97.44 0.49 25 244 A5-BA(100989)/2018 24/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 Enter axces from SURESHAN K P Mattool [580516] Grama Panchayat in Kannur District
1100 584443 1982 05/05/2018 BUSHRA.K.C 6/0/, K.C HOUSE, MADAKKARA, MADAKKARA, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 19/103,Re-19/103-103 6/168A Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 116.82 0.29 25 292 A5-BA(115881)/2018 12/06/2018
1100 584699 2002 07/05/2018 PONNAN SUBAIDA ponnan, siddeeqabad, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 279/1,Re-160/9-9 15/164 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 232 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 105.73 0.46 25 264 A5-BA(149544)/2018 18/07/2018 15/05/2018 22/05/2018 show Drinking Water from SURESHAN K P Mattool [584699] Grama Panchayat in Kannur District
1100 586428 2302 31/05/2018 ANAKKANDY SAINUDEEN 17/0/, anakkandy house, ac colony road, mattool athirthi, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 45,Re-45-4 17/131/B Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202.4 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 182.34 0.9 25 912 A5-BA(240710)/2018 09/10/2018
1100 591926 2054 19/05/2018 ISHAQ KAVILEPARAMBATH,KOVVAL KIZHAKKE PURAYIL SAMEERA 1 kaville parambath, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 14,15,Re-359/136-136 Oct-42 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 393 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 127.56 0.32 25 334 A5-BA(116141)/2018 12/06/2018
1100 592901 2060 25/05/2018 KAZHUTHOLAN SURENDRAN 6/0/, KAZHUTHOLAN, madakkara, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 19/1,Re-8/2A-2A Jun-24 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 234 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 101.53 0.43 25 254 A5-BA(283014)/2018 05/12/2018 13/09/2018 14/11/2018 Data Bank Clearence from SURESHAN K P Mattool [592901] Grama Panchayat in Kannur District
1100 594677 2390 06/06/2018 FOUSIYA P.P PUTHIYAPURAYIL, FAROOKH MASJID, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 405,Re-192/102-102 14/177 Ward MAATTOL CENTRAL CHAAL [14] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 290 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 166.27 0.57 25 831 A5-BA(138231)/2018 09/07/2018
1100 596548 2971 26/07/2018 MARANANTE VALAPPIL RIZWANA AND ABDUL LATHEEF 15/0/, MARANANTE VALAPPIL, kapalam road, mattool north, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 153/5A,Re-153/5A-5A 15-Jul Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 348 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 137.58 0.4 25 688 A5-BA(246467)/2018 17/10/2018
1100 599791 2234 23/05/2018 ACHIRE THARAMMAL KURUKKAN AFSATH ACHIRE THARAMMAL KURUKKAN HOUSE, MATTOOL CENTRAL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 385,Re-198/4-0; 386,Re-198/3-0 14/370 Ward MAATTOL CENTRAL CHAAL [14] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 237 sqm. Residential New Construction 2 construction with 2 max floors 203.42 0.43 25 254 A5-BA(103359)/2018 26/05/2018
1100 601386 2199 23/05/2018 KEETUKANDI MARIYUMMA 16/0/, KEETUKANDI HOUSE, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 100/111,Re-100/111-111 16/191 Ward MAATTOL BHAVUVALAPPIL CHAAL [16] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 101 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 102.9 1.02 25 257 A5-BA(231154)/2018 26/09/2018
1100 603268 2356 02/06/2018 PALAKKA VALAPPIL GOPALAN 12/0/, PALAKKA VALAPPIL , VAYANASHALA, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 293/1,Re-293/1-1 12-Aug Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 283 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 78.64 0.28 25 197 A5-BA(175853)/2018 04/08/2018 31/07/2018 04/08/2018 Violation in Check List from SURESHAN K P Mattool [603268] Grama Panchayat in Kannur District
1100 604344 2334 01/06/2018 ANAKKARAN PARAKKATTU MUTHALEEB, IRIMBANTAKATH MUFEEDA 8/0/, irimbantakath manha house, matool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 514/1, 513/1c,Re-266/3-3 Aug-31 Ward MAATTOL PALLI PRADESAM [8] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 364 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 232.91 0.64 25 2329 A5-BA(210836)/2018 11/09/2018
1100 610357 2271 28/05/2018 THUYYADI SAMEERA 9/0/, thuyyadi house, near m r u p school, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 637,Re-339-18 9/375/A Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 739 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 261.19 0.35 25 1306 A5-BA(146645)/2018 16/07/2018
1100 613919 2305 31/05/2018 ABDUL KAREEM KUNEROTH CHALIL KUNEROTH HOUSE, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 163/104,Re-163/104-104 15/142 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 284 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 1 max floors 100 0.35 25 265 A5-BA(226476)/2018 24/09/2018 20/06/2018 14/09/2018 C.R.Z.Clearence. from SURESHAN K P Mattool [613919] Grama Panchayat in Kannur District
1100 615391 2317 31/05/2018 ACHI CHILLIMMAL. BUSHRA 17/0/, achi chillimmal, AC COLONY, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 33,Re-12/3-3 17/259 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 607 sqm. ,Commercial New Construction 1 construction with 1 max floors 21.72 0.04 25 152 A5-BA(146143)/2018 16/07/2018
1100 621488 2486 18/06/2018 MANGADAVATH PUTHIYA PURAYIL AMINA AND MUJEEB 15/0/, MANGADAVATH PUTHIYA PURAYIL, MATTOOL NORTH, MATTOOL north, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 108/2A,Re-108/2A-2A 15/313 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential ,Extension 1 construction with 1 max floors 127.71 0.32 25 69 A5-BA(139693)/2018 10/07/2018
1100 625838 2422 12/06/2018 VELLAKUDIYAN VIKRAMAN 1/0/, vellakudiyan, kakkadan chal, matttool north, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India NF365/5,Re-365/11-11 1/120 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 200 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 37.15 0.19 25 93 A5-BA(224464)/2018 22/09/2018 19/06/2018 14/09/2018 C.R.Z.Clearnce. from SURESHAN K P Mattool [625838] Grama Panchayat in Kannur District
1100 633993 2459 16/06/2018 KADAPPURATH VEETIL PUTHIYA PURAYIL ABDU SAMAD 3/0/, K.P HOUSE, SIDDEEQABAD, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 312/1,2,Re-147/2-2; 312/2,Re-147/1-1 3/410 Ward SIDHIGABADH [3] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 344 sqm. Residential New Construction 3 construction with 2 max floors 360 0.35 25 300 A5-BA(235560)/2018 03/10/2018
1100 638311 2483 18/06/2018 PADINHARE MUKKUVACHARI SAFEERA PADINHARE MUKKUVACHARI, Near oliyankara masjid, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 674/2.3,Re-257/17-17 13/508 Ward MAATTOL OOLKKARAN CHAAL [13] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 162 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 64.41 0.4 25 161 A5-BA(164996)/2018 28/07/2018
1100 644699 2524 21/06/2018 VALIYAPURAYIL PEEDIKAYIL THAAYYIBA ZIYAD 3/0/, V.P HOUSE, NR: POLUPPIL, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 173/2,Re-130/15-15; 174/3,Re-130/16-16 Mar-57 Ward SIDHIGABADH [3] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 742 sqm. Residential New Construction 2 construction with 2 max floors 519.4 0.35 25 1298 A5-BA(131441)/2018 30/06/2018
1100 645410 2546 26/06/2018 ESABELLA 12/0/, koyileriyan house, vayanashala, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 615/6,Re-287/10-10 Dec-86 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 258 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 37.56 0.15 25 94 A5-BA(290402)/2018 17/12/2018 25/09/2018 16/11/2018 C.R.Z.Clearence Required. from SURESHAN K P Mattool [645410] Grama Panchayat in Kannur District Coastal Zone, Approved, C1-1495/2018 dtd 07.11.2018
1100 645815 2538 26/06/2018 MADATHILE VALAPPIL FASEELA MUHAMMED FAISAL 6/0/, MADATHILE VALAPPIL, MADAKKARA, IRINAVE, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 19,Re-17-4 6/107 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 304 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 8 construction with 1 max floors 240 0.39 25 315 A5-BA(131099)/2018 30/06/2018
1100 646146 2621 29/06/2018 PALLIVALAPPIL SOUDA 1 PALLIVALAPPIL house, mattool south, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 359/103,Re-359/103-103 Oct-42 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 37.5 0.19 25 94 A5-BA(200937)/2018 01/09/2018
1100 649515 2568 28/06/2018 PALAKKAVALAPPIL CHANDRASHEKHARAN PALAKKA VALAPPIL HOUSE, MOUZABAD, MATTUL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 82,Re-48/2-2 17/288 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 450 sqm. ,Wall 1 construction 0 0 25 45 A5-BA(8255)/2019 15/01/2019
1100 650530 2588 28/06/2018 KAMMAKADAVATH AVAD 15/0/, kammakadavath house, kammakadavath house, mattool, mattool, mattool, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 112/5,Re-112/5-5 15/296 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 723 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 207.92 0.29 25 1040 A5-BA(131104)/2018 30/06/2018
1100 653696 2640 30/06/2018 MUHAMMED ALI THOLEN AND MUHAMMED UMAISE MP 7/0/, THOLEN HOUSE, THOLEN HOUSE, MADAKKARA, MATTOOL, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 18/7,Re-18/7-7 7/164 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 329 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 117.18 0.36 25 293 A5-BA(166842)/2018 30/07/2018
1100 655114 2434 29/06/2018 ABOOBACKER AZHUTHOTTIL AND KALAPPURAYIL RUKHIYA 15/0/, mariyam manzil, mariyam manzil, mattool, mattool, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 171/3,Re-171/3-3 15/371 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 425 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 218.32 0.51 25 1092 A5-BA(202700)/2018 03/09/2018
1100 655174 2661 30/06/2018 ABDUL RAHEEM. K.V, SAJIDA. K.M 8/0/, kizhakke mukkuvacheri chalil, nr:gramin vayanashala, matttool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 302/16,Re-302/107-107 8/399 Ward MAATTOL PALLI PRADESAM [8] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 59.94 0.5 25 150 A5-BA(3924)/2019 07/01/2019 13/09/2018 04/01/2019 Clearence from C.R.Z. from SURESHAN K P Mattool [655174] Grama Panchayat in Kannur District
1100 655627 2874 17/07/2018 NOUSHER KP AND SHAMLAKAIPP 0/0/52, karipp house, near odayarkkam roadmattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 100/112,Re-100/112-112 16/195-A Ward MAATTOL BHAVUVALAPPIL CHAAL [16] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 331 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 118.41 0.36 25 311 A5-BA(215687)/2018 14/09/2018
1100 656749 2829 13/07/2018 BEEFATHU 7/0/, OK HOUSE, 43, OK HOUSE, MADAKKARA, MATTOOL, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 30/5,Re-30/5-5 Jul-48 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 283 sqm. Residential ,Extension 1 construction with 2 max floors 241.21 0.85 25 531 A5-BA(160673)/2018 25/07/2018
1100 659317 2702 03/07/2018 ABDUL SHUKKOOR. K.V , SHAMEERA. K. V Kayattu karan vadakke purayil house, vayanashala mattul, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 302/16,Re-302/106-106 8/399 Ward MAATTOL PALLI PRADESAM [8] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 64.78 0.54 25 162 A5-BA(3927)/2019 07/01/2019 13/09/2018 07/01/2019 C.R.Z.Clearence. from SURESHAN K P Mattool [659317] Grama Panchayat in Kannur District Coastal Zone, Waiting for NOC,
1100 662655 2731 05/07/2018 MUHAMMED FAIZAL POOVAN KULATHIL 6/0/, POOVAN KULATHIL HOUSE, POOVAN KULATHIL HOUSE, MADAKKARA, MATTOOL, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 18/128,Re-18/128-128 6/146 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 404 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 116.81 0.29 25 292 A5-BA(146387)/2018 16/07/2018
1100 663480 2750 06/07/2018 ARAKKAL MUNEERA 11/0/, arakkal house, arakkal house, mattool south, mattool, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 288/102,Re-288/102-102 11/317 Ward MAATTOL SOUTH CHAAL [11] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 870 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 202.16 0.23 25 1011 A5-BA(160541)/2018 25/07/2018
1100 664761 2767 09/07/2018 VATTAKKANDI ISMAIL, AMBALAPURATH THAZHUTHANA UMMUL KHAIRU 11/0/, VATTAKKANDI HOUSE, BIRIYANI ROAD, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 569/1,Re-318/103-103 11/154 Ward MAATTOL SOUTH CHAAL [11] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 61.7 0.51 25 154 A5-BA(154431)/2018 21/07/2018
1100 664809 2826 13/07/2018 CHENGAL KURUKKANTAVIDA SADHATH 14/0/, CHENGAL KURUKKANTAVIDA, CHENGAL KURUKKANTAVIDA, MATTOOL CENTRAL, MATTOOL, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 190/2,Re-190/2-2 14/250 Ward MAATTOL CENTRAL CHAAL [14] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 916 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 297.54 0.32 25 1488 A5-BA(175797)/2018 04/08/2018
1100 665611 2781 10/07/2018 PRESIDENT OLIYANKARA JUMA MASJID 12/0/, oliyankara madrasa, MATTOOL, mattool, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 228,Re-228-8 12/320 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 1295 sqm. ,Commercial ,Extension 1 construction with 2 max floors 852.51 0.5 25 4522 A5-BA(197784)/2018 30/08/2018 31/07/2018 01/08/2018 Plan Correction from SURESHAN K P Mattool [665611] Grama Panchayat in Kannur District
1100 670888 2817 11/07/2018 THUYYADI SABIRA 1 THUYYADI HOUSE, NR: FISHERMAN COLONY, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 14,15,148,Re-359/1A-1A 10/115C Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 849 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 172.12 0.2 25 1721 A5-BA(168618)/2018 31/07/2018
1100 676586 2945 24/07/2018 SEEREVEETIL PUTHIYA PURAYIL HASHIM 6/0/, SEEREVEETTIL PUTHIYA PURAYIL, MADAKKARA, MATTOOL, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 13/13,Re-13/13-13 6/341 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 343 sqm. Residential New Construction 2 construction with 1 max floors 238.4 0.35 25 298 A5-BA(226302)/2018 24/09/2018
1100 677086 2901 18/07/2018 VALIYA CHALIL MUFEETHA 12/0/, valiya chalil, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 485,Re-261/1A-1A 12/305 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 283 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 8 construction with 2 max floors 422.16 0.75 25 1070 A5-BA(215735)/2018 14/09/2018
1100 678083 3079 01/08/2018 VATTAKANDI THAHIRA AND PUTHUPARAMBIL MUHAMMED 1 VATTAKANDI, VATTAKANDI HOUSE, mattool south, mattool south, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 318/104,Re-318/104-104 11/153 Ward MAATTOL SOUTH CHAAL [11] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 71.74 0.59 25 179 A5-BA(209798)/2018 07/09/2018
1100 682437 3001 26/07/2018 VELIKAKATH NAZNEEN 15/0/, VELIKAKATH HOUSE 0 MATTOOL NORTH, MATTOOL, MATTOOL, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 261/1,Re-261/1-1 15/128 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 1214 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 268.83 0.22 25 1344 A5-BA(222444)/2018 19/09/2018
1100 683303 3112 01/08/2018 PALLIPARAMBATH MUNEERA AND OTHERS 3/0/, PALLIPARAMBATH, PALLIPARAMBATH, near:siddeek masjid, MATTOOL NORTH, mattool, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 140/102,Re-140/102-102 3/289 Ward SIDHIGABADH [3] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 220 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 200.32 0.91 25 1002 A5-BA(192149)/2018 20/08/2018
1100 683424 2965 26/07/2018 KOOVODEN SAVITHRI 9/0/, KOOVODEN HOUSE, MATTOOL SOUTH, MATTOOL, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 329/5,Re-329/5-5 Sep-80 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 265 sqm. Residential New Construction 2 construction with 1 max floors 74.22 0.14 25 93 A5-BA(168434)/2018 31/07/2018
1100 684079 2955 24/07/2018 KARYAKKARANTE VALAPIL SASEEDRAN 6/0/, KARYAKKARANTE VALAPPIL HOUSE, MADAKKARA, MATTOOL , MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 8/2A,Re-8/2A-2A Jun-38 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. ,Commercial New Construction 1 construction with 1 max floors 38.31 0.32 25 268 A5-BA(246898)/2018 17/10/2018
1100 685477 2996 24/07/2018 SARANTAVIDA ASMA SARANTAVIDA, NR: THANGALE PALLI, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 482/4,Re-261/1D-11D 12/248 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 1 max floors 39.1 0.19 25 113 A5-BA(166006)/2018 30/07/2018
1100 685708 2984 24/07/2018 VINOY . P 1/0/, PUNNATHIRIYAN HOUSE, KAKKADAN CHAL, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India -,Re-365/104-104 1/226 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 142 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 38.97 0.27 25 97 A5-BA(224382)/2018 22/09/2018
1100 686069 3002 26/07/2018 NIRICHAN ELISABETH 12/0/, nirichan house, mattool south, mattool, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 287/9,Re-287/9-9 12/82/A Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 101 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 37.79 0.37 25 94 A5-BA(269477)/2018 19/11/2018 05/09/2018 14/11/2018 CRZ-Clearence from SURESHAN K P Mattool [686069] Grama Panchayat in Kannur District Coastal Zone, Approved, C1-2168/2018 dtd 07.11.2018
1100 687662 3013 28/07/2018 M. U. HANEEFA kp house, NEAR RIFAHIYYA MADRASSA, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 359/1A,Re-359/1A-1A 10/219 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 1012 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 287.6 0.28 25 2876 A5-BA(192007)/2018 20/08/2018
1100 688222 3066 31/07/2018 VADAKKE KURIKKA VALAPPIL ABDUL AZIZ 9/0/, kalathil house, 227, near othayarkkam bus stop, mattool south, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 42/3,Re-20/13-13 4/133 Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 160 sqm. Residential 1 construction with 1 max floors 63.19 0.39 25 102 A5-BA(247114)/2018 17/10/2018
1100 689865 3029 26/07/2018 CHENGUNI VALAPPIL. NANDINI AND OTHERS chenguni valappil, kavile paramba, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 39/6,Re-39/104-104 Feb-87 Ward KAAVILEPPARAMBA [2] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 182 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 1 max floors 37.12 0.2 25 108 A5-BA(168420)/2018 31/07/2018
1100 690202 3115 01/08/2018 KOYILERIAN JALAJA 1/0/, NIRICHAN HOUSE, MATTOOL NORTH, MAATTOOL, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 363/12,Re-363/12-12 1/163 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 172 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 88.86 0.52 25 222 A5-BA(290576)/2018 17/12/2018 14/09/2018 13/12/2018 CRZ-Clearence. from SURESHAN K P Mattool [690202] Grama Panchayat in Kannur District Coastal Zone, Approved, C1-2062 A/18 dtd 07.11.2018
1100 692471 3067 06/08/2018 THEKKE THAI VALAPPIL SAFOORA 12/0/, THAIVALAPPIL HOUSE, NR:VAYANASHALA, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 559,Re-292/1-1 Dec-61 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 809 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 262.2 0.32 25 1326 A5-BA(188008)/2018 14/08/2018
1100 692592 3114 01/08/2018 EDACHERIYAN SHYLAJA 1/0/, edacheriyan house, mattool north, mattool, mattool north, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 364/4,Re-364/4-4 1/141 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 77.68 0.38 25 194 A5-BA(280398)/2018 03/12/2018 14/09/2018 23/11/2018 CRZ-Clearence. from SURESHAN K P Mattool [692592] Grama Panchayat in Kannur District Coastal Zone, Approved, C1-2062/2018 dtd 07.11.2018
1100 693185 3075 31/07/2018 DAKSHAYANI AND OTHERS 4/0/, kunnummal house, 4-192, kunnummal house, THEKKUMBAD, thekkumbad, thekkumbad, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 79/2,Re-36-0 4/193 Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 303 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 37.15 0.12 25 93 A5-BA(248012)/2018 20/10/2018
1100 696604 3177 10/08/2018 SHAKIRA ABDUL KHADER 7/0/, keetukandi, mattool south, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 47/-,Re-26/112-112 7/124 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 809 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 215.29 0.27 25 1091 A5-BA(235540)/2018 03/10/2018
1100 698323 3136 10/08/2018 VATTAKKANDI MUHAMMED KUNHI 1 vattakkandi house, mattool, mattool, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 359/116,Re-359/116-116 10-Jan Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 440 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 15.15 0.03 25 76 A5-BA(222156)/2018 19/09/2018
1100 699256 3207 14/08/2018 KURUKKAN KANDATHIL SHAMEEMA 12/0/, THAYE VALAPPIL, NR:OLIYANKARA ROAD, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 471/3,Re-248/102-102 12/284 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 1 max floors 113.15 0.28 25 298 A5-BA(235516)/2018 03/10/2018
1100 708618 3198 10/08/2018 MOHAMMED FAROOK AND FAYIZA. V.V fayiza manzil , THEKKUMBAD NORTH, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 2/1,Re-2/102-102 04-Feb Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 324 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 119.19 0.37 25 298 A5-BA(246719)/2018 17/10/2018
1100 713512 3254 21/08/2018 THARAYIL PEEDIKAYIL SHAFEENA 9/0/, t.p house, near: m.r.u.p school, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 637,638,Re-342/9A-9A 9/398 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 809 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 255.64 0.32 25 1293 A5-BA(235332)/2018 03/10/2018
1100 715902 4056 08/11/2018 MADAKKAL KHADEEJA MADAKKAL HOUSE, PALLIKKARA, Thavam.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 75,Re-51-114 17/322 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 607 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 8 construction with 2 max floors 553.08 0.43 25 1398 A2-BA(414)/2019 01/01/2019
1100 716239 3262 21/08/2018 PONGDAN CELIN 16/0, reetha house, 0, reetha house, MATTOOL NORTH, mattool, mattool, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 0,Re-103-112 16/129 Ward MAATTOL BHAVUVALAPPIL CHAAL [16] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 288 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 176.95 0.61 25 885 A5-BA(215691)/2018 14/09/2018
1100 719653 3347 04/09/2018 KUNNIMMAL PURUSHOTHAMAN 15/0/, KUNNIMMAL house, KUNNIMMAL HOUSE, MATTOOL NORTH, mattool north, jasintha beach road, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 111/1 & 111/2,Re-111/1 & 111/2-1 & 2 15/390 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 404 sqm. Residential ,Extension 1 construction with 2 max floors 153.39 0.38 25 240 A5-BA(238435)/2018 06/10/2018
1100 724105 3362 05/09/2018 NAJEEBA.E AND MUHAMMED MANSOOF.S.A.P 15/0/, ARISTOCRAT HOUSE, MATTOOL NORTH, NEAR : AYURVEDA HOSPITAL, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 93/106,Re-93/106-106 16/212 Ward MAATTOL BHAVUVALAPPIL CHAAL [16] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 294 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 119 0.4 25 298 A5-BA(234676)/2018 01/10/2018 06/09/2018 18/09/2018 R.D.O.യുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. from SURESHAN K P Mattool [724105] Grama Panchayat in Kannur District Work Start on 01/10/2018 finish on 12/12/2018
1100 730403 3427 13/09/2018 KEETTUKANDI SAINABA 8/0/, KEETTUKANDI HOUSE, NEAR:VILLAGE OFFICE, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 530/-,Re-301/118-118 8/273A Ward MAATTOL PALLI PRADESAM [8] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 263 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 103.87 0.39 25 275 A5-BA(234491)/2018 01/10/2018
1100 733508 3445 14/09/2018 IBRAHIMKUTTY KANNANGEEL ,SUMAYYA.K.P 4/0/, k.p house, thekkumbad, thekkumbad, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 31/9,Re-14/23-23; 33/4,Re-14/22-22 4/304 Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 233 sqm. Residential New Construction 2 construction with 2 max floors 353.74 0.76 25 927 A5-BA(235703)/2018 03/10/2018
1100 734938 3486 19/09/2018 ABDULLA KUTTY V K 17/0/, valakad house, MATTOOL NORTH, mattool north, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 368/5,Re-368/5-5 17/45 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 87.63 0.72 25 219 A5-BA(251694)/2018 25/10/2018 10/10/2018 16/10/2018 Data Re Checking. from SURESHAN K P Mattool [734938] Grama Panchayat in Kannur District
1100 739584 3508 19/09/2018 K V HAJARA 16/0/, K V HOUSE, K V HOUSE, JESINTHA BUILDING, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 88/5C,Re-88/5C-5C 15/126 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 242 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 105.84 0.44 25 529 A5-BA(286131)/2018 10/12/2018 17/10/2018 23/10/2018 Work Not Compleeted. from SURESHAN K P Mattool [739584] Grama Panchayat in Kannur District
1100 740173 3525 25/09/2018 KOMBANTE VALAPPIL RAFIYATH 1 KOMBANTE VALAPPIL, KOMBANTE VALAPPIL, mattool south, mattool south, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 359/165,Re-359/165-165 10/278 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 162 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 87.77 0.54 25 219 A5-BA(235427)/2018 03/10/2018
1100 741224 3534 25/09/2018 HASHIM ANAKKARAN PARAKKAT MARMAR HOUSE, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 6,5,Re-22,23-1C,1B 1/282 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 596.9 sqm. ,Commercial New Construction,DiggingWell 8 construction with 1 max floors 146.9 0.12 25 1058 A5-BA(289019)/2018 13/12/2018 10/10/2018 20/10/2018 Data Re checking. from SURESHAN K P Mattool [741224] Grama Panchayat in Kannur District
1100 741628 3512 22/09/2018 SHABEENA PK 6/0/, POOVANKULAM HOUSE, MADAKKARA, MATTOOL , MATTOOL, Aroli.P.O, Kannur, Kerala-670566, India 18/137,Re-18/137-137 6/112 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 364 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 110.49 0.3 25 276 A5-BA(235671)/2018 03/10/2018
1100 744000 3521 25/09/2018 NAFEESA.K.M 12/0/, noor mahal, mattool thangala palli, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 270/112,Re-270/112-112 8/177 Ward MAATTOL PALLI PRADESAM [8] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 370 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 104.31 0.28 25 261 A5-BA(240600)/2018 09/10/2018
1100 744156 3530 25/09/2018 CHALLAKKARA BEEFATHU 5/0/, challakkara house, near : mattool panchayath, MATTOOL CENTRAL, mattool central, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 209/104,Re-209/104-104 5/314 Ward MAATTOL CENTRAL [5] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 68.53 0.34 25 171 A5-BA(251633)/2018 25/10/2018 12/10/2018 16/10/2018 return for Plan Coreection from SURESHAN K P Mattool [744156] Grama Panchayat in Kannur District
1100 745222 3584 01/10/2018 RAHMATH PATHALA PATHALA HOUSE, 366, PATHALA HOUSE, POLA PEEDIKA, POLA PEEDIKA, PAPPINISSERI, Pappinisseri.P.O, Kannur, Kerala-670561, India 375/5,Re-373/5-5 15/326 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 98.33 0.49 25 246 A5-BA(236174)/2018 03/10/2018
1100 745396 3554 26/09/2018 KAVILE PARAMBATH PANDARA PURAYIL NAJMUNNISA 1/0/, KAVILE PARAMBATH PANDARA PURAYIL, mattool north, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 52/3,Re-5/3-3 1/139 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 182.32 0.45 25 985 A5-BA(248876)/2018 22/10/2018
1100 745855 3642 05/10/2018 ACHIRE THARAMMAL KURUKKAN ABDUL JALEEL 5/0/, ACHIRE THARAMMAL KURUKKAN house, mattool centrel, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 365,Re-201/— 5/225 Ward MAATTOL CENTRAL [5] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 364 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 1 max floors 119.6 0.33 25 314 A2-BA(248856)/2018 22/10/2018
1100 746403 3586 01/10/2018 KOLACHIKANDI UTHAKKAN SUMAYYA UTHAKKAN HOUSE, MATOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 632,Re-337-7A; 632,Re-339-23 9/277 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 577 sqm. ,Commercial New Construction 2 construction with 4 max floors 1831.48 1.59 25 6410 A5-BA(283052)/2018 05/12/2018 12/10/2018 07/11/2018 Return for Plan Correction from SURESHAN K P Mattool [746403] Grama Panchayat in Kannur District
1100 756348 3680 06/10/2018 ETTOL SHAREEFA 16/0/, ettol house, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, mattool north, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 87/2,Re-87/2-2 16/252 Ward MAATTOL BHAVUVALAPPIL CHAAL [16] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 360 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 44.39 0.12 25 222 A2-BA(260404)/2018 07/11/2018
1100 759635 3758 12/10/2018 MUKKUVACHERI SARANTAVIDA SAINABA 11/0/, SARANTAVIDA house, near:vayanashala, maattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 562/1,Re-293/2-2 11/331 Ward MAATTOL SOUTH CHAAL [11] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 192 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 138.25 0.72 25 691 A2-BA(258391)/2018 02/11/2018
1100 760017 3736 12/10/2018 FAYISA VAYANTE VALAPPIL 2/0/, vadakke vayante valappil, 334, 334, mn up school, service bank, mattool, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 77/102,Re-77/102-102 334/334 Ward KAAVILEPPARAMBA [2] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 342 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 113.6 0.33 25 284 A2-BA(254037)/2018 29/10/2018
1100 763441 3695 09/10/2018 ASMA SAMBRIKAL KAIPATTIL sk house, thekkumbad, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 44,Re-20/101-101 4/132 Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 330 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 182.65 0.55 25 973 A2-BA(254717)/2018 29/10/2018
1100 764265 3738 12/10/2018 FASILA M 6/0/, MANHA HOUSE, MADAKKARA, MADAKKARA, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 16/124,Re-16/124-124 6/192 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 237 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 118.35 0.5 25 296 A2-BA(255596)/2018 30/10/2018
1100 765306 3737 12/10/2018 FARHEENA M 6/0/, manha house, MADAKKARA, MADAKKARA, madakkara, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 16/124,Re-16/124-124 6/192 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 237 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 118.71 0.5 25 297 A2-BA(255607)/2018 30/10/2018
1100 769095 3759 12/10/2018 PALAKKODAN MAHAMOOD 15/0/, PALAKKODAN HOUSE, NR:SIDDEEQABAD, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 214,Re-112/5-5 15/404 Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 587 sqm. ,Wall 1 construction 0 0 25 25 A2-BA(256422)/2018 31/10/2018 22/10/2018 24/10/2018 Minor Correction from SURESHAN K P Mattool [769095] Grama Panchayat in Kannur District
1100 770245 3771 12/10/2018 MANHA NADUVILE PURAYIL RABIYA manha naduvile purayil, mattul south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 558,Re-359/1A-1A 10/132c Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 222 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 60.71 0.27 25 304 A2-BA(251686)/2018 25/10/2018
1100 771068 3783 15/10/2018 PONNANTAVIDA NASEEMA 14/0/, ponnantavida house, mattool central, MATTOOL , mattool central, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 172/5A,Re-172/5A-5A 14/281 Ward MAATTOL CENTRAL CHAAL [14] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 779 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 147.76 0.19 25 369 A2-BA(251447)/2018 25/10/2018
1100 771511 3784 15/10/2018 HALEEMA E K P 8/0/, e k p house, MATTOOL SOUTH, MATTOOL , mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 274/14,Re-274/14-14 8/227 Ward MAATTOL PALLI PRADESAM [8] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 380 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 150.83 0.4 25 754 A2-BA(282902)/2018 05/12/2018
1100 779047 3888 26/10/2018 PARAMMAL KURIKALAKATH ZAKARIYA AND KAKKICHI THAYAL SHABANA 9/0/, pk house, mattool, mattool, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 335,Re-335-5 9/145-B Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 536 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 220.39 0.4 25 1117 A2-BA(259408)/2018 05/11/2018
1100 779611 3839 23/10/2018 FAISAL KEEREERAKATH 13/0/a, BAVUVALAPPIL, 361a, BAVUVALAPPIL, jasintha, jasintha, jasintha, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 120/106,Re-120/106-106 361/A Ward MAATTOL OOLKKARAN CHAAL [13] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 119.7 0.3 25 299 A2-BA(277290)/2018 29/11/2018
1100 781987 3856 24/10/2018 SAREENA . KARIPP saira manzil, near khaleefa road, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 593/2,Re-305/16-16 09-Nov Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 608 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 2 construction with 2 max floors 492.56 0.41 25 1246 A2-BA(264632)/2018 13/11/2018
1100 788978 3925 30/10/2018 OTTAKKANNAN SAINABA AND OTTAKKANNAN SAMEERA 7/0/, OTTAKKANNAN HOUSE , MADAKKARA, MADAKKARA, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 27/8,Re-27/8-8 Jul-67 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 293 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 90.21 0.31 25 226 A2-BA(290075)/2018 15/12/2018 31/10/2018 08/11/2018 Owner Name Correction. from SURESHAN K P Mattool [788978] Grama Panchayat in Kannur District
1100 794102 4057 08/11/2018 KOVVAPURATH ABDUL KAREEM AND OTHERS 1/0/, KOVVAPURATH , THAQWA PALLI ROAD, ATHIRTHI, MATTOOL, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 18,Re-18-0 1/246 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 223 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 127.98 0.53 25 670 A2-BA(282300)/2018 05/12/2018
1100 794424 4044 07/11/2018 KURIKKAVALAPPIL PALLICHAL NOUFAL KURIKKAVALAPPIL PALLICHAL, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 637,Re-341/101-PAZHAYANGADI 9/380 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 486 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 260.35 0.54 25 1302 A2-BA(296710)/2018 24/12/2018 19/11/2018 29/11/2018 Resubmission of Plan from SHAREEKUL ANSAR Mattool [794424] Grama Panchayat in Kannur District
1100 794534 4030 07/11/2018 BAVUVALAPPIL JASEENA BAVUVALAPPIL HOUSE, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 209,Re-87/102-102 16/253 Ward MAATTOL BHAVUVALAPPIL CHAAL [16] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 364 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 284.46 0.78 25 1437 A2-BA(7071)/2019 14/01/2019 15/12/2018 05/01/2019 പെര്‍മിറ്റ്‌ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക from SHAREEKUL ANSAR Mattool [794534] Grama Panchayat in Kannur District
1100 806267 4352 07/12/2018 KAYRU NADUVILE PURAYIL,MUSHEKKIR NADUVILE PURAYIL 17/0/, NADUVILE PURAYIL, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 75/2,Re-51/116-116 17/332 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 202 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 108.06 0.53 25 270 A2-BA(28383)/2019 07/02/2019
1100 809458 4191 23/11/2018 SHAMEELA ERIKKOOR VALAPPIL 12/0/, ERIKKOOR VALAPPIL, ERIKKOOR VALAPPIL, NEAR:OLIYANKARA PALLI, mattool south, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 227/1,Re-227/1-1 12/370A Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 115.7 0.29 25 289 A2-BA(290669)/2018 17/12/2018
1100 813186 4144 22/11/2018 THEKKE THAIVALAPPIL SAMEER 8/0/, THEKKE THAI VALAPPIL HOUSE, NR:VAYANASHALA, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 591/2,Re-304/103-103 8/383 Ward MAATTOL PALLI PRADESAM [8] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 1 max floors 119.9 0.3 25 315 A2-BA(282407)/2018 05/12/2018
1100 813530 4166 24/11/2018 ODAM VALAPPIL MADHAVI ODAM VALAPPIL HOUSE, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 240/1,Re-106/12-12 16/147 Ward MAATTOL BHAVUVALAPPIL CHAAL [16] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 263 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 68.79 0.26 25 172 A2-BA(301456)/2018 31/12/2018
1100 813611 4232 29/11/2018 ACHI CHILLIMMAL FAREEDHA 13/0/, ACHI CHILLIMMAL HOUSE, OLIYANKARA ROAD, mattool south, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 449/4,5,6,Re-256/12-12 13/101 Ward MAATTOL OOLKKARAN CHAAL [13] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 566 sqm. ,Commercial New Construction 1 construction with 1 max floors 49.4 0.09 25 692 A2-BA(25885)/2019 05/02/2019
1100 817128 4462 22/12/2018 KEETTUKANDI SAFEERA 1 KEETTUKANDI, KEETTUKANDI house, NEAR: MRUP SCHOOL, mattool south, MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 359/140,Re-359/140-140 10/126 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 809 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 199.86 0.25 25 999 A2-BA(30138)/2019 11/02/2019
1100 817180 4190 23/11/2018 PARAMEL PUTHIYA PURAYIL SAYED ALI TTHANGAL 5/0/, thangall house, nr:panchayath office, mattool, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 502/2,Re-209/9A-9A; 502/2,Re-209/9B-9B 5/316 Ward MAATTOL CENTRAL [5] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 606 sqm. ,Wall 2 construction 0 0 25 96 A2-BA(287487)/2018 12/12/2018
1100 823068 4229 29/11/2018 THUYYADI CHEKKINTAVIDA MUHAMMED SHAREEF 9/0/, T C HOUSE, VILLAGE OFFICE MATTOOL, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 615,Re-330/105-105 9/112 Ward MAATTOL SOUTH [9] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 324 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 168.96 0.52 25 860 A2-BA(286966)/2018 11/12/2018
1100 824313 4251 29/11/2018 KIZHAKKE VALAPPIL SHYAMALA AND THALIYAN VALAPPIL GOVINDAN 7/0/, KIZHAKKE VALAPPIL , MADAKKARA, MADAKKARA, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 13/6,Re-13/6-6 7/355 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 111 sqm. Residential ,Extension 1 construction with 2 max floors 79.22 0.71 25 84 A2-BA(296626)/2018 24/12/2018
1100 825814 4252 29/11/2018 NASEEMA KUPPURAYIL 6/0/, KUPPURAYIL, MADAKKARA, MADAKKARA, MADAKKARA, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 18/111,Re-18/111-111 6/139D Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 349 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 119.21 0.34 25 298 A2-BA(287423)/2018 12/12/2018
1100 834383 4318 03/12/2018 VADAKKE PUTHIYA PURAYIL ABDULLA 2/0/, VADAKKE PUTHIYA PURAYIL , MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 73/105,73/104,Re-73/105,73/104-105,104 2/291 Ward KAAVILEPPARAMBA [2] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 303 sqm. ,Commercial New Construction 1 construction with 1 max floors 33.76 0.11 20 236 A2-BA(296987)/2018 24/12/2018
1100 836789 4370 12/12/2018 KOVATH THOTTATHIL JUWAIRIYA AND BADARUDHEEN KK 7/0/, juwairiyas, madakkara, Irinava.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 47,Re-26/6-6 7/151 Ward MADAKKARA WEST [7] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 455 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 8 construction with 2 max floors 334.76 0.37 25 852 A2-BA(1887)/2019 04/01/2019
1100 837470 4497 30/12/2018 SEMAN EBRAHIMKUTTY 12/0/, SEMAN HOUSE, NR:OLIYANKARA ROAD, MATTOOL , Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 469/3, 676/5,Re-258/2A-2A 12/272 Ward MAATTOL THANGALAVALLICHAAL [12] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 324 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 126.82 0.39 25 332 A2-BA(27789)/2019 07/02/2019
1100 851807 4487 24/12/2018 VATTAKKANDI ASHRAF, NARIYAMADATH SAHIDA 1 VATTAKANDI HOUSE, NR:BIRIYANI ROAD, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 569/1,Re-318/105-101 10/154 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 121 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 66.18 0.55 25 165 A2-BA(13764)/2019 21/01/2019 01/01/2019 04/01/2019 Name in Possession Certificate incorrecet, Resurvey no. in application incorrect from SHAREEKUL ANSAR Mattool [851807] Grama Panchayat in Kannur District
1100 854656 4488 29/12/2018 1. CHADINTAKATH . ASHRAF 2. HASEENA M K chandintakath house, mattul, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 100/3A,Re-55/3B1-3B1 17/26 Ward MAATTOL KAKKADAN CHAAL [17] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 162 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 74.64 0.46 25 373 A2-BA(20141)/2019 29/01/2019 Coastal Zone, Approved, 4352/A1/2017/KCZMA TVM dtd 03.11.2018
1100 854663 4522 30/12/2018 KAIPATT PUTHIYA PURAYIL SAJU KAIPATT PUTHIYA PURAYIL, MATTOOL, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 2,Re-25/108-108 1/306 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 182 sqm. ,Commercial New Construction 1 construction with 2 max floors 80.68 0.44 25 565 A2-BA(30007)/2019 11/02/2019 10/01/2019 19/01/2019 Error in Site plan measurements from SHAREEKUL ANSAR Mattool [854663] Grama Panchayat in Kannur District
1100 854974 4501 30/12/2018 1 SHOOLATHAN VALAPPIL YASHODA 2. ANITHA shoolathan valappil, near govt high school, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 288,Re-155/5-5 15/7/B Ward MAATTOL ARIYIL CHAAL [15] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 201 sqm. Residential ,Extension 2 construction with 2 max floors 239.4 0.6 25 131 A2-BA(10250)/2019 17/01/2019
1100 859590 4519 30/12/2018 K.V. RADHIKA 4/0/, KONJANMAR VEEDU, 168, THEKKUMBAD, NEAR TEKKUMBAD KOOLOM, THEKKUMBAD, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 78/1,Re-29/8-8; 78/1,Re-29/9-9 4/168 Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 626 sqm. Residential New Construction 2 construction with 1 max floors 144.92 0.12 25 181 A2-BA(10300)/2019 17/01/2019
1100 860664 4596 31/12/2018 ASOORA V K 1 VATTA KANDY, MATTOOL SOUTH, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 646,Re-343-109 Oct-27 Ward MAATTOL SOUTH MUNAMBA [10] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 8 construction with 2 max floors 515.28 0.61 25 1303 A2-BA(24368)/2019 02/02/2019
1100 872237 97 17/01/2019 MUHAMMED ASHRAF PAKRINTE CHALIL PALLIDIYAN AND ANAKKARAN PARAKKAT HABEEBA 15/0/, P C P, MATTOOL NORTH, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 553,Re-288-104 11/303 Ward MAATTOL SOUTH CHAAL [11] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 8 construction with 2 max floors 465.02 0.54 25 1178 A2-BA(30219)/2019 11/02/2019
1100 874360 61 11/01/2019 SHOUKKATHALI MUKRIKKA VALAPPIL M V HOUSE, THEKKUMBAD, KANNUR, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 35/17,Re-18/1-KALLIASSERI 6/VI/112 Ward MADAKKARA EAST [6] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 405 sqm. Residential New Construction,DiggingWell 1 construction with 2 max floors 118.75 0.28 25 312 A2-BA(25945)/2019 05/02/2019
1100 880042 83 17/01/2019 PUTHIYA VALAPPIL ABDURAZAK AND CHERICHI SUFAIRA 1/0/, puthiya valappil, mattool, mattool, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 4,Re-4-0 1/184 Ward MATTOOL NORTH [1] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 243 sqm. Residential New Construction 1 construction with 2 max floors 114.48 0.47 25 286 A2-BA(23763)/2019 02/02/2019
1100 882995 115 17/01/2019 IRIKKOOR VALAPPIL KADAVATHE PURAYIL RAMLATH 4/0/, IRIKKOOR VALAPPIL KADAVATHE PURAYIL HOUSE, THEKKUMBAD, THEKKUMBAD, THEKKUMBAD, Thekkumbad.P.O, Kannur, Kerala-670301, India 9/1,Re-9/1-1 Apr-41 Ward THEKKUMPAAD [4] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 425 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 119 0.28 25 595 A2-BA(31032)/2019 12/02/2019
1100 888812 143 29/01/2019 VANNATHAN VALAPPIL PURUSHOTHAMAN 3/0/, VANNATHAN VALAPPIL, POLUPPIL, Mattul North.P.O, Kannur, Kerala-670325, India 175/5,Re-129-104 128/3 Ward SIDHIGABADH [3] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 283 sqm. Residential New Construction 1 construction with 1 max floors 86.05 0.3 25 215 A2-BA(20898)/2019 30/01/2019
1100 891261 179 31/01/2019 RAJAN C 11/0/, CHEMBLINGAN HOUSE, MATTOOL SOUTH, MATTOOL SOUTH, BIRIYANI ROAD, Mattul.P.O, Kannur, Kerala-670302, India 315/4,Re-315/4-4 11/161 Ward MAATTOL SOUTH CHAAL [11] Mattool Village in Kannur Taluk Plot area of 223 sqm. Residential ,Extension 1 construction with 2 max floors 152.18 0.68 25 286 A2-BA(22248)/2019 31/01/2019

മാട്ടൂല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍

മാട്ടൂ‍ല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർ

പേര്

തസ്തിക

ശ്രീകുമാര്‍. സി.കെ സെക്രട്ടറി

ശിവദാസന്‍. കെ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

സന്തോഷ് തൊപ്പിയന്‍

ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്

സീമ. എ.പി

അക്കൗണ്ടന്റ്

സുരേഷ്.ഇ.എന്‍

സീനിയർ ക്ലാർക്ക്

ശരീക്കു‍ല്‍ അ‍ന്‍സാ‍ര്‍

സീനിയർ ക്ലാർക്ക്

ലജിന.വി

സീനിയർ ക്ലാർക്ക്

സന്തോഷ് കുമാര്‍ .പി

സീനിയർ ക്ലാർക്ക്

സജിന.കെ

ക്ലാർക്ക്

ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യ‍ര്‍

ക്ലാർക്ക്

സരിത .എന്‍

ക്ലാർക്ക്
റിന്‍റുരാജ് . ആര്‍‌ ഓ എ
പ്രേമജ. വി പി ടി എസ്
സഫീര്‍ അലി. .ടി ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
സകരിയ എസ് വി ഡ്രൈവര്‍
റംഷീദ്.കെ.കെ ഡാറ്റഎൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം അക്കൗണ്ടന്റ് , എം.ജി.എൻ.ആർ..ജി.എസ്
ശരത്ചന്ദ്രന്‍. വി.പി ഓവർ സീയർ, എം.ജി.എൻ.ആർ..ജി.എസ്

ജനസൗഹൃദ-കാര്യക്ഷമത അഴിമതിരഹിത മാട്ടൂല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രഖ്യാപനം ശ്രീ. ഷാനവാസ്‌ എം പി ബഹു. പഞ്ചായത്ത്‌ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

jana-souhrda2

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

1. 2012-13

2. 2013-14

3.2014-15