സന്തോഷ് ട്രോഫി 2018 ടീം അംഗം പി.സി.അനുരാഗിനൊപ്പം. മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍

img-20180410-wa0076
20180410_121755

എസ്.സി. ബിരുദ്ധ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം നടത്തി

മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- എസ്.സി. ബിരുദ്ധ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം നടത്തി

മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- എസ്.സി. ബിരുദ്ധ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം നടത്തി

മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിടെ ഭാഗമായി പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം

പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം

പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം

ടോക്കണ്‍ മെഷീന്‍ സ്ഥാപിച്ചു

മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഭരണ നവീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പൊതുജനസേവനാര്‍ത്ഥം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ തിരക്കുകള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് 2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി  ടോക്കണ്‍ മെഷീന്‍ സ്ഥാപിച്ചു20170801_1621461

ടെണ്ടര്‍‌ പരസ്യം-

e-tender-notice-2016-17xlsx