ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വ്യക്തിഗതആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-2018

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പ്രൊഫഷണല്‍

2017-18 വര്‍ഷം ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ലൈസന്‍സ്-2017-18

ക്വാറികള് സംബന്ധിച്ച്

മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ക്വാറികള് ഒന്നും തന്നെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (രണ്ടാം അപ്പീലിന് ശേഷം)

ില്ലാ കലക്ടറുടെ അപ്പീല്life- appeal -ജില്ലാ കലക്ടര്

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (ഒന്നാം അപ്പീലിന് ശേഷം)

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (ഒന്നാം അപ്പീലിന് ശേഷം

വിജ്ഞാപനം11-09-2017

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര് (അപ്പീലിന് ശേഷം)

ഭവനരഹിതര് അപ്പീലിന് ശേഷം

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി സാധ്യതാപട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി സാധ്യതാപട്ടിക വിജ്ഞാപനം30/07/2017 തിയതിയിലെ വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്  സാധ്യതാപട്ടിക

ഭവനരഹിതര്-സാധ്യതാപട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

cot-scp-16-17

cow-

cow-scp-201617-

grow-bag-16-17-

kannukutty-16-17-

kannukutty-additional-16-17-

kannukutty-scp-16-17

marriage-

kannukutty-scp-addl-

paultry-16-17-

sc-land-16-17

-scholarship-

toilet-16-17

-laptop

ഗുണഭോകതൃ ലിസ്ററ് 2015-16

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് & വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

  1. ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13
  2. ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14
  3. ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15