കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ്

മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

മരുതറോഡ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

bharana-report-2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

bunk-19-201

coat-sc-2019-201
coat-2019-20
coat-block-list-2019-20

kannukutty-paripalanam-19-201
kannukutty-paripalanam-sc-19-201
kitcken-bin-19-202
laptop-19-201
melppura-2019-201
sports-kit-19-201
scholarship-19-201
marriage-assistance-19-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വ്യക്തിഗതആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-2018

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പ്രൊഫഷണല്‍

2017-18 വര്‍ഷം ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ലൈസന്‍സ്-2017-18

ക്വാറികള് സംബന്ധിച്ച്

മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ക്വാറികള് ഒന്നും തന്നെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (രണ്ടാം അപ്പീലിന് ശേഷം)

ില്ലാ കലക്ടറുടെ അപ്പീല്life- appeal -ജില്ലാ കലക്ടര്

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (ഒന്നാം അപ്പീലിന് ശേഷം)

ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (ഒന്നാം അപ്പീലിന് ശേഷം

വിജ്ഞാപനം11-09-2017

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര് (അപ്പീലിന് ശേഷം)

ഭവനരഹിതര് അപ്പീലിന് ശേഷം