ഗ്രന്ഥശാല ബൈലാ മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രന്ഥശാലാ ബൈലാ

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ സാധ്യതാ പട്ടിക

പട്ടിക 2- ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍പട്ടിക 2- ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍സാധ്യത -1 ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍സാധ്യത-1 ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് -ഭൂരഹിത,ഭവനരഹിത കരട് ലിസ്റ്റ്

life-list

ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണം

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണം

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണം വൈക്കം MLA ശ്രീമതി.കെ ആശ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

പദ്ധതി വികസന രേഖ
സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം 2017 ന്‍റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി വി ഹരിക്കുട്ടനും അംഗങ്ങളും വൃക്ഷ തൈകള്‍ നടുന്നു

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം 2017 ന്‍റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി വി ഹരിക്കുട്ടനും അംഗങ്ങളും വൃക്ഷ തൈകള്‍ നടുന്നു

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016/17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2016/17

Approved Projects Expenditure Report 2016-17

റിപ്പോര്‍ട്ട്