ബഡ്ജറ്റ് 2019/20

ബഡ്ജറ്റ് 2019/20

മറവന്‍തുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് മാപ്പ്

മറവന്‍തുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് മാപ്പ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

balance-sheet-abstract
balance-sheet-schedule-1
balance-sheet-schedule-2
cash-flow-statement
incomeexpenditure-abstract
incomeexpenditure-schedule
receiptpayment-abstract
receiptpayment-schedule
trial-balance-ledger

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ

അന്തിമപദ്ധതി രേഖ 2018-19

2018/19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ward 1
ward 2
ward 3
ward 4
ward 5
ward 6
ward 7
ward 8
ward 9
ward 10
ward 11
ward 12
ward 13
ward 14
ward 15

ലൈഫ് -അന്തിമ പട്ടിക

life-list1-1-1

വൃദ്ധജന പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സായാഹ്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

വൃദ്ധജന പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സായാഹ്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വൃദ്ധജന പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സായാഹ്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വൃദ്ധജനപരിപാലനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കണ്ണട വിതരണം ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വൃദ്ധജനപരിപാലനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കണ്ണട വിതരണം

വൃദ്ധജനപരിപാലനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കണ്ണട വിതരണം

മാതൃകഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല നന്ദിനി സംഗമവും ബഹു.വനം,മൃഗസംരക്ഷണം,ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.കെ.രാജു ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

മാതൃകഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല നന്ദിനി സംഗമവും ബഹു.വനം,മൃഗസംരക്ഷണം,ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.കെ.രാജു നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

മാതൃകഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല നന്ദിനി സംഗമവും

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.