ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ് (2018 ഏപ്രില്‍ 22-2018 ഏപ്രില്‍ 29)

ward-1ward-2ward-3ward-4ward-5ward-6ward-7ward-8ward-9ward-10ward-11ward-12ward-13ward-14ward-15

ലൈഫ് -അന്തിമ പട്ടിക

life-list1-1-1

വൃദ്ധജന പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സായാഹ്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

വൃദ്ധജന പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സായാഹ്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വൃദ്ധജന പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സായാഹ്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വൃദ്ധജനപരിപാലനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കണ്ണട വിതരണം ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വൃദ്ധജനപരിപാലനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കണ്ണട വിതരണം

വൃദ്ധജനപരിപാലനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കണ്ണട വിതരണം

മാതൃകഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല നന്ദിനി സംഗമവും ബഹു.വനം,മൃഗസംരക്ഷണം,ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.കെ.രാജു ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

മാതൃകഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല നന്ദിനി സംഗമവും ബഹു.വനം,മൃഗസംരക്ഷണം,ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.കെ.രാജു നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

മാതൃകഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല നന്ദിനി സംഗമവും

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.പി.വി ഹരിക്കുട്ടന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ഗൃഹചൈതന്യം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

ഗൃഹചൈതന്യം പദ്ധതി

ഗൃഹചൈതന്യം പദ്ധതി

ഗ്രന്ഥശാല ബൈലാ മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഗ്രന്ഥശാലാ ബൈലാ

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍