കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

community-kichen-food-details-42ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കരട് ബജറ്റ് 2020/21

draft-budjet-2020-20211

ABC പ്രോഗ്രാം മേണിറ്ററിങ്ങ് സമിതി അംഗങ്ങള്‍

abc-programme

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്-2020 കരട് വോട്ടർ പട്ടിക

2020 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമുയുള്ള മറവൻതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ചുവടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് മുഖേന പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്
2020 കരട് വോട്ടർ പട്ടിക

പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ്ങ്

എല്ലാ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളും 18/11/2019/ മുതൽ 30/11/2019 വരെ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെന്‍ററിൽ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്mustering-intimation

അറിയിപ്പ്-മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 220(ബി) റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

notice

2019/20 വാർഷിക പദ്ധതി

plan19-20

2019/20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

maravanthuruthu1

ബഡ്ജറ്റ് 2019/20

ബഡ്ജറ്റ് 2019/20

മറവന്‍തുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് മാപ്പ്

മറവന്‍തുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് മാപ്പ്