മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍ 2015- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍ 2015- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2015

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2015e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-20151

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്-2015-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പ്-2015-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2014

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2014

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »