മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് 2016

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ലഭിക്കുവാന്‍ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് - 2016

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

ward-14

ward-15

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍ 2015- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍ 2015- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2015

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2015e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-20151

Older Entries »