ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

>>>വാര്‍ഡ് 1
>>>വാര്‍ഡ് 2
>>>വാര്‍ഡ് 3
>>>വാര്‍ഡ് 4
>>>വാര്‍ഡ് 5
>>>വാര്‍ഡ് 6
>>>വാര്‍ഡ് 7
>>>വാര്‍ഡ് 8
>>>വാര്‍ഡ് 9
>>>വാര്‍ഡ് 10
>>>വാര്‍ഡ് 11
>>>വാര്‍ഡ് 12
>>>വാര്‍ഡ് 13
>>>വാര്‍ഡ് 14
>>>വാര്‍ഡ് 15
>>>വാര്‍ഡ് 16
>>>വാര്‍ഡ് 17
>>>വാര്‍ഡ് 18
>>>വാര്‍ഡ് 19
>>>വാര്‍ഡ് 20
>>>വാര്‍ഡ് 21
>>>വാര്‍ഡ് 22
>>>വാര്‍ഡ് 23

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

വാര്‍ഡുതല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

>>>വാര്‍ഡ് 1
>>>വാര്‍ഡ് 2
>>>വാര്‍ഡ് 3
>>>വാര്‍ഡ് 4
>>>വാര്‍ഡ് 5
>>>വാര്‍ഡ് 6
>>>വാര്‍ഡ് 7
>>>വാര്‍ഡ് 8
>>>വാര്‍ഡ് 9
>>>വാര്‍ഡ് 10
>>>വാര്‍ഡ് 11
>>>വാര്‍ഡ് 12
>>>വാര്‍ഡ് 13
>>>വാര്‍ഡ് 14
>>>വാര്‍ഡ് 15
>>>വാര്‍ഡ് 16
>>>വാര്‍ഡ് 17
>>>വാര്‍ഡ് 18
>>>വാര്‍ഡ് 19
>>>വാര്‍ഡ് 20
>>>വാര്‍ഡ് 21
>>>വാര്‍ഡ് 22
>>>വാര്‍ഡ് 23

Annual Financial Statement 2017-18(AFS)

Abstract of Asset & Liability
Abstract of Income & Expenditure
Abstract of Receipt & Payment

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഉത്പാദന മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍
സേവന മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍
പശ്ചാത്തല മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

DRAFT LIST

വാര്‍ഡ് തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വാര്‍ഡ് 1
വാര്‍ഡ് 2
വാര്‍ഡ് 3
വാര്‍ഡ് 4
വാര്‍ഡ് 5
വാര്‍ഡ് 6
വാര്‍ഡ് 7
വാര്‍ഡ് 8
വാര്‍ഡ് 9
വാര്‍ഡ് 10
വാര്‍ഡ് 11
വാര്‍ഡ് 12
വാര്‍ഡ് 13
വാര്‍ഡ് 14
വാര്‍ഡ് 15
വാര്‍ഡ് 16
വാര്‍ഡ് 17
വാര്‍ഡ് 18
വാര്‍ഡ് 19
വാര്‍ഡ് 20
വാര്‍ഡ് 21
വാര്‍ഡ് 22
വാര്‍ഡ് 23

ലൈഫ് മിഷന്‍ -അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

“ഓണാശംസകള്‍”

ഓണാശംസകള്‍

പൌരാവകാശ രേഖ

പൌരാവകാശരേഖ

Older Entries »