പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍പട്ടിക

വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

D & O ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ 2019/2020

ward-1

ward-2

ward3

ward4

ward5

ward6

ward7

ward8

ward9

ward10

ward11

ward12

ward13

ward14

ward15

ward16

ward17

ward18

ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, വേതനം

paybill-january

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

office-order-new

നോട്ടീസ് ഇലക്ഷന്‍ 2020 ഫോറം 3

notice

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020 - മാരാരിക്കുളം വടക്ക്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

autoriksha-9

ayurvedam

cot

fisherman-furniture

flower

hm-fisherman

house-maintenance-gnrl

house-maintenance-sc

icebox

idavilakrishi

kattil-st

kattil

kodiyettuvazha

ksheera-vikasanam

marriage-assistance-scl-91

naalikeragramam

nelkrishi

pambuset

sc-laptop

sc-veg

scholarship

study-room-sc1

study-room-st

subsidi

vazhakrishi

veg

veg-group

veg-person

water-connection-sc

water-connection

waterconnection-st

ADMINISTRATIVE REPORT

aasthi-details

aravusaala

builldings

coastal-area

colony-reports

coputer-details

crematorium

daily-wages

dcb

graasabha-details

hospitals

institutional-places

janaprathinidhi

kudumbasree

land-house

livestock

market

mgnregs

own-fund

paddyfields

pension

plan-details

planfund

posts

printing

public-info

quaris

road-details

rti

schooldetails

sevanavakasam

shredding-unit

streetlight

suspension-report

swayam-sahaya-sangham

toilet-details

training-report

vehicles

vigilance

vrshika-kanakku

ward-population-details

watertaps

widow-pension

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

2018-19-gramasabhalist-furniture

2018-19-gramasabhalist-scholarship

2018-19-gramasabhalist-milk-subsidy

2018-19-gramasabhalist-hm-sc

2018-19-gramasabhalist-vivaham-sc

2018-19-gramasabhalist-st-room

2018-19-gramasabhalist-sc-room

2018-19-gramasabhalist-jappan-st

2018-19-gramasabhalist-jappan-sc

2018-19-gramasabhalist-hm1

2018-19-gramasabhalist-ayurvedam

2018-19-gramasabhalist-st-kattil

2018-19-gramasabhalist-kattil-sc

2018-19-gramasabhalist-sc-laptop

2018-19-gramasabhalist-sc-kudivellatank

2018-19-gramasabhalist-dhathulavanam

2018-19-gramasabhalist-kannukutti

2018-19-gramasabhalist-biogas

2018-19-gramasabhalist-kattil

2018-19-gramasabhalist-pumbu-set

2018-19-gramasabhalist-vazha

2018-19-gramasabhalist-kodiyettu-vazha

2018-19-gramasabhalist-pushpakrishi

2018-19-gramasabhalist-veg-sc

2018-19-gramasabhalist-thenguvettu

2018-19-gramasabhalist-veg-group

2018-19-gramasabhalist-kizhangu-krishi

2018-19-gramasabhalist-nelkrishi

ജീവനക്കാരും ചുമതലകളും

staff-details

Older Entries »