മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്സ് പെയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ബില്‍ഡിംഗ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി വസ്തു നികുതി അടവാക്കുവാന്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

www.tax.lsgkerala.gov.in

റോഡ് ടെണ്ടര്

LSGD റോഡ് വര്ക്കുകളുടെ ടെണ്ടര് നോട്ടീസിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തടി പുനര്‍ലേല പരസ്യം

തടി പുനര്‍ലേല പരസ്യത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Click here

തടി ലേലപരസ്യം

Click here

തടി ലേല പരസ്യം

ആറാം വാര്‍ഡില്‍ തോട്ടുപുറമ്പോക്കില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആഞ്ഞിലി മരം….

കൂടുതല്‍ അറിയുക

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂചിക ബാക്ക് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഐ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൂചിക ബാക്ക് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കി. 2015 നവംബര്‍ 30 ന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ബെല്‍ജി ഇമ്മാനുവല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

റീടെണ്ടര്‍ / ഇ-ടെണ്ടര്‍

2015-16 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 1 ഇ-ടെണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും 1 റീടെണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G31929/2015 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

റീ ടെണ്ടര്‍

2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 3 പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഫര്‍ണീച്ചറുകള്‍, മൈക്ക് സെറ്റ്, മോട്ടര്‍ എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G31943/2015 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടര് പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Older Entries »