മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂചിക ബാക്ക് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഐ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൂചിക ബാക്ക് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കി. 2015 നവംബര്‍ 30 ന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ബെല്‍ജി ഇമ്മാനുവല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

റീടെണ്ടര്‍ / ഇ-ടെണ്ടര്‍

2015-16 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 1 ഇ-ടെണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും 1 റീടെണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G31929/2015 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

റീ ടെണ്ടര്‍

2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 3 പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഫര്‍ണീച്ചറുകള്‍, മൈക്ക് സെറ്റ്, മോട്ടര്‍ എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G31943/2015 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടര് പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Tender for Road work

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2015-16 വര്‍ഷത്തെ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്ര പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 1 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസല്‍ നിന്നോ http://www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ G27745/2015 ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം 26 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദര്‍ഘാസ് വിതരണ തീയതി 02/08/2014, 4.00 മണി വരെ. രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 12/08/2014, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണി വരെ. ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറക്കുന്ന തീയതി 13/08/2014,  ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G18556/2014 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

തടി ലേലം പരസ്യം

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് നാലാം വാര്ഡില് നില്ക്കുന്ന ഒരു ആഞ്ഞിലി മരവും മൂന്ന് ആഞ്ഞിലി മരവും 23/05/2014, രാവിലെ 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ വെച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടെണ്ടര്‍ - തെരുവ് വിളക്കിന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

2013-14 സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തെരുവുവിളക്കിന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തെരുവുവിളക്കിന് സാധനങ്ങള്‍ സപ്ലെ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ടെണ്ടര്‍ ഫോമുകള്‍ 06/02/2014 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതും, 2 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 57/14
പ്രോജക്ടിന്‍റെ പേര് : തെരുവ് വിളക്കിന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍
അടങ്കല്‍ തുക : 410000
വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ : G15219/2014

വിശദവിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ നിന്നോ, വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നോ അറിയാവുന്നതാണ്.

തടി ലേലപരസ്യം

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി-കടപ്ലാമറ്റം റോഡ് സൈഡില്‍ തോട്ടു പുറംപോക്കില് നില്ക്കുന്ന രണ്ട് ആഞ്ഞിലിമരങ്ങളും ഒരു മാവും പാലാ-വൈക്കം റോഡ് സൈഡില്‍ ഇല്ലിക്കല്‍ ഭാഗത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ആഞ്ഞിലിത്തടിയും 23.09.2013 തിങ്കളാഴ്ച്ച 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ ലേലത്തിനു മുമ്പ് നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളിന്‍റെ  പേരില്‍ ടി തുകയ്ക്ക് താല്‍ക്കാലികമായി ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ലേലത്തുകയുടെ 1/3 അപ്പോള്‍ത്തന്നെ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി അംഗീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ലേലം ഉറപ്പിച്ച് നല്‍കുന്നതാണ്. നിയമാനുസൃത വാറ്റ് ലേലംവിളി കേട്ടയാള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്

ലേല നിബന്ധനകള്‍

  1. മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി-കടപ്ലാമറ്റം റോഡ് സൈഡില്‍ തോട്ടുപുറംപോക്കില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രണ്ട് ആഞ്ഞിലി മരങ്ങളും ഒരു മാവും ലേലം വിളിക്കുന്നതിന് 3000/- രൂപ നിരതദ്രവ്യവും പാലാ-വൈക്കം റോഡ് സൈഡില്‍ ഇല്ലിക്കല്‍ ഭാഗത്ത് വീണുകിടക്കുന്ന ആഞ്ഞിലിത്തടി ലേലം വിളിക്കുന്നതിന് 3000/- രൂപ നിരത ദ്രവ്യവും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്
  2. ലേലത്തിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ അഗീകാരം ലഭിച്ച് അറിയിപ്പു കിട്ടി 3 ദിവസത്തിനകം ബാക്കി 2/3 തുകയും ലേലത്തുകയുടെ 13.5% വാറ്റും പഞ്ചായത്താഫീസിലൊടുക്കി രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. തടി സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും പത്ത് ദിവസത്തിനകം വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒടുക്കിയ തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്കൂട്ടുന്നതും ലേലം വിളി കേട്ടയാളുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തില്‍ തടി പുനര്‍ലേലം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.
  3. തടി വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലാത്തതും എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം ആയതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം ലേലംവിളി കേട്ടയാള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കുന്നതുമാണ്
  4. ലേലം സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ ലേലത്തിനും ബാകമായിരിക്കും.
  5. ലേലം വിളി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും ലേലംവിളി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും ലേലം വിളിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Older Entries »