തടി പുനര്‍ലേല പരസ്യം

തടി പുനര്‍ലേല പരസ്യത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Click here

തടി ലേലപരസ്യം

Click here

തടി ലേല പരസ്യം

ആറാം വാര്‍ഡില്‍ തോട്ടുപുറമ്പോക്കില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആഞ്ഞിലി മരം….

കൂടുതല്‍ അറിയുക

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂചിക ബാക്ക് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഐ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൂചിക ബാക്ക് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കി. 2015 നവംബര്‍ 30 ന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ബെല്‍ജി ഇമ്മാനുവല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

റീടെണ്ടര്‍ / ഇ-ടെണ്ടര്‍

2015-16 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 1 ഇ-ടെണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും 1 റീടെണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G31929/2015 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

റീ ടെണ്ടര്‍

2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 3 പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഫര്‍ണീച്ചറുകള്‍, മൈക്ക് സെറ്റ്, മോട്ടര്‍ എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G31943/2015 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടര് പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇലക്ഷന്‍ 2015 - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Tender for Road work

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2015-16 വര്‍ഷത്തെ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്ര പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള 1 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസല്‍ നിന്നോ http://www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ G27745/2015 ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം 26 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദര്‍ഘാസ് വിതരണ തീയതി 02/08/2014, 4.00 മണി വരെ. രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 12/08/2014, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണി വരെ. ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറക്കുന്ന തീയതി 13/08/2014,  ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും G18556/2014 എന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

Older Entries »