വസ്തുനികുതി പിഴപലിശ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കെട്ടിടനികുതി ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് പിഴപലിശ നിലവിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നികുതിദായകർ ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

ഓൺലൈനായി ടാക്സ് അടയ്ക്കുവാനായി www.tax.lsgkerala.gov.in

വയറിംഗ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു.

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനും വയറിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ/ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ടെണ്ടർ ഫോറം 05/01/2018 രാവിലെ 11.00 മണി വരെ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ/ ക്വട്ടേഷൻ മതിയായ നിരതദ്രവ്യം അടവാക്കിയ രേഖയുൾപ്പെടെ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ 05/01/2018, 2.30പി.എം ന് മുമ്പായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ/ ക്വട്ടേഷനുകൾ അന്നേദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്ന ദിവസം പൊതുഅവധി ആകുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്നതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം & പേര്

ടെണ്ടർ/ ക്വട്ടേഷൻ

അടങ്കൽ തുക

ഫാറ വില

നിരതദ്രവ്യം

S0094/18 വനിതാ പരിശീലന കേന്ദ്രം വയറിംഗ്

ടെണ്ടർ

190000/-

200/-

1900/-

S0163/18 വാർഡ് 12 അംഗൻവാടി (നം76) വയറിംഗ്

ക്വട്ടേഷൻ

47500/-

ഇല്ല

ഇല്ല

ടെണ്ടർ നോട്ടീസിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് മിഷൻ അപ്പീൽ-2 ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീല്‍ 2)

ക്രമ നം

സര്‍വ്വെ കോഡ്

വാര്‍ഡിന്റെ പേര്

കുടുംബനാഥന്‍/ കുടുംബനാഥ

വിലാസം

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം

റിസ്ക് ഫാക്ടര്‍

1

LF1639205/5/519/1

1-കുര്യനാട്

സണ്ണി ജേക്കബ്ബ് (പുരുഷന്‍)

കരിമറ്റത്തില്‍, കുര്യനാട് - 686636

20

2

LF1649129/5/519/9

9-പൈക്കാട്

അന്നമ്മ പീറ്റര്‍ (സ്ത്രീ)

കുഴിവേലില്‍, മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി 686635

1527052258

3

LF1640768/5/519/13

13-വളകുഴി

മോനച്ചന്‍ (പുരുഷന്‍)

ഓലിക്കാട്ടില്‍, മണ്ണയ്ക്കനാട് 686636

1527027558

4

LF1649178/5/519/13

13-വളകുഴി

സതി മോഹനന്‍ (സ്ത്രീ)

109,വേലയില്‍, മണ്ണയ്ക്കനാട്-686633

1527027312

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീല്‍ 2)

ക്രമ നം

സര്‍വ്വെ കോഡ്

വാര്‍ഡിന്റെ പേര്

കുടുംബനാഥന്‍/ കുടുംബനാഥ

വിലാസം

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം

റിസ്ക് ഫാക്ടര്‍

1

LF1639128/5/519/1

1-കുര്യനാട്

ജോസഫ് തോമസ് (പുരുഷന്‍)

കാപ്പുങ്കല്‍, കുര്യനാട്-686636

1527094006

2

LF1639119/5/519/1

1-കുര്യനാട്

രാഘവന്‍ (പുരുഷന്‍)

ചേലയ്ക്കനിരപ്പേല്‍, കുര്യനാട്-686636

1527065928

3

LF1649119/5/519/12

12-ചെറുവള്ളി

വിജയകുമാരന്‍ കെ.കെ (പുരുഷന്‍)

കോലത്താംകുന്നേല്‍, കുര്യനാട്-686636

1527103715

4

LF1639175/5/519/14

14-പാവയ്ക്കല്‍

ജോണി ചാക്കോ (പുരുഷന്‍)

കാപ്പിത്തോട്ടത്തില്‍-686636

1527066042

5

LF1649155/5/519/14

14-പാവയ്ക്കല്‍

മോളി പീറ്റര്‍(സ്ത്രീ)

118,പ്ലാവുനില്‍ക്കുംതൊട്ടിയില്‍, മടുക്കനിരപ്പേല്‍ കോളനി-686636

1527063410

ടെണ്ടർ പരസ്യം - ഫർണീച്ചർ വാങ്ങൽ

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെട്ടതും സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ളതുമായ വനിതാ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വാങ്ങല്‍ (നം. S0095/18) എന്ന പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ചുവടെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ വിവരണം

അളവ്

ഫോറം വില

നിരതദ്രവ്യം

സ്റ്റീല്‍ അലമാര (78”X36”X19”) 20 ഗേജ്

1 എണ്ണം

400+GST

1000

സ്റ്റീല്‍ ഓഫീസ് മേശ (48”X24”X30”) 20 ഗേജ് (നോവാേപാന്‍ ടോപ്പ്)

2 എണ്ണം

കസേര (കയ്യില്ലാത്തത്, ഫൈബര്‍) ISI നിലവാരമുള്ളത്

100 എണ്ണം

ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 25/10/2017 12.00 PM

ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 25/10/2017 02.00 PM

ടെണ്ടര്‍ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തീയതി - 25/10/2017 04.00 PM

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം ലഭിക്കുന്ന/സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം - പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

ടെണ്ടര്‍ ലഭിക്കുന്ന/സ്വീകരിക്കുന്ന/തുറക്കുന്ന തീയതി പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രവര്‍ത്തി ദിവസത്തില്‍ മേല്‍ പ്രവര്‍ത്തി നടത്തുന്നതായിരിക്കും. കമ്മറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിതരണക്കാര്‍ പെര്‍ഫോമന്‍സ് സെക്യൂരിറ്റി അടവാക്കി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട് സാധനസാമഗ്രികള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ലാപ്ടോപ്, ഫർണീച്ചർ ടെണ്ടർ

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നം. 0089/18- എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, പ്രോജക്ട് നം. 0028/18 എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നീ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ www.tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വൈബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും വിൻഡോ നമ്പർ G60017/17 ഉപയോഗിച്ചോ പ്രവർത്തിസമയങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നോ അറിയാവുന്നതാണ്.


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

ലൈഫ് മിഷൻ - അപ്പീലിന് ശേഷമുള്ള സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക ജൂലൈ 31 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്മേല്‍ ലഭിച്ച അപ്പീലിന്മേല്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും, ഭൂമിയുള്ള ഭവന രിഹതരുടെയും സാധ്യതാ പട്ടികയും ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക, പുതിയതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ പട്ടിക എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്മേല്‍ ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം 16/09/2017 തീയതിക്ക് മുമ്പായി കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് അപ്പീല്‍ നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക >>
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക >>
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക >>
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക >>
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍ നിന്നും നിരസിച്ചവര്‍ >>
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍ നിന്നും നിരസിച്ചവര്‍ >>

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് റീടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു.

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി പ്രകാരം 7 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് റീ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് /www.tender.lsgkerala.gov.in (window no.G57865/2017) / ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2017-18 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗതാനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് കാണുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നാടിന് നവ്യാനുഭവമായി സ്വാതന്ത്യദിനാചരണവും ശുചിത്വ സന്ധ്യയും


മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഭാരതത്തിന്‍റെ 70-ാം സ്വാതന്ത്യ ദിനാചരണവും ശുചിത്വ സന്ധ്യയും നാടിന് നവ്യ അനുഭവം പകര്‍ന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് പതാക ഉയര്‍ത്തി. മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. വൈകുന്നേരം നടന്ന ശുചിത്വ സന്ധ്യയില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. റാണി ജോസഫ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വ. ഠമാന്‍സ് ജോസഫ് എം.എല്‍.എ. മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്യം പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശിചിത്വ സന്ദേശ റാലി നടത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് സക്കറിയാസ് കുതിരവേലി ശുചിത്വ ദീപം തെളിയിച്ചു. ഉഴവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്‍റ് മോളി ലൂക്കാ ശുചിത്വ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലികൊടുത്തു. ശുചിത്വമിഷന്‍ ജില്ലാ കോ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഫിലിപ്പ് ജോസഫ് ശുചിത്വ സന്ദേശം നല്‍കി. ഠബ്ലാക്ക് മെമ്പര്‍മാരായ നിര്‍മ്മലാ ദിവാകരന്‍, ലില്ലി മാത്യു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ദിനേശന്‍ പി.കെ. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് മാത്തുക്കുട്ടി ജോര്‍ജ്ജ്, സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാരായ സില്‍ബി ജെയിസണ്‍, ജോണി നെല്ലരി, ഓമന ശിവശങ്കരന്‍, മെമ്പര്‍മാരായ പി.കെ. ഹരിദാസ്, ദീപ ഷാജി, മാര്‍ട്ടിന്‍ അഗസ്റ്റ്യന്‍, ജോര്‍ജ്ജ് ചെട്ടിയാശ്ശേരി, അലക്സ് കെ.കെ., ശ്യാമളാ മോഹനന്‍, റെജി കുളപ്പള്ളില്‍, രാഗിണി സി.പി., ആന്‍സമ്മ സാബു,  സഹകരണബാങ്ക് പ്രസിഡന്‍റ് എം.എം. തോമസ്, മുന്‍പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്മാരായ ബെല്‍ജി എമ്മാനുവല്‍, ജോണ്‍സണ്‍ പുളിക്കീല്‍,   മര്‍ച്ചന്‍റ് അസോസിയോഷന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് എം,ഡി. ജോസഫ് മറ്റത്തില്‍, സെക്രട്ടറി ഡോ.ഷീബാ സ്റ്റീഫന്‍, തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നാടന്‍ കലാരൂപങ്ങളുടെ അവതരണവും  പായസ്സ വിതരണവും നടത്തി.

നാടുണര്‍ത്തി കാര്‍ഷികോത്സവത്തിന് തിരിതെളിയുന്നു.

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്ന് 17/8/2017(ചിങ്ങം 1) കര്‍ഷകദിനം കാര്‍ഷികോത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തില്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വിളമത്സരങ്ങളും  വിളപ്രദര്‍ശനവും നടത്തും. പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന വിഷയത്തില്‍ സെമിനാര്‍ സഹകരണബാങ്ക് പ്രസിഡന്‍റ് എം.എം. തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സെമിനാറില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്  ഡോ. റാണി ജോസഫ് അദ്ധ്യക്ഷയായിരിക്കും. ചക്കുപള്ളം മുന്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ ശ്രീ. ഡെന്നീസ് ജോര്‍ജ്ജ് ക്ലാസ്സ് നയിക്കും. തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഷകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമായി ക്വിസ് മത്സരങ്ങളും, മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കായി നാടന്‍ പാട്ട്, ഞാറ്റുപാട്ട് മത്സരങ്ങളും  നടത്തും വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം അഡ്വ.മോന്‍സ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കര്‍ഷകരെ ആദരിക്കല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ ശ്രീമതി അനിതാ രാജു നിര്‍വഹിക്കും. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ.റാണി  ജോസഫ് അദ്ധ്യക്ഷയായിരിക്കും. പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കര്‍ഷകനെ ജോസ് കെ.മാണി എം.പി. ആദരിക്കും ഉഴവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്‍റ്  മോളി ലൂക്ക മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും  ഓണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ്  ഡപ്യൂട്ടിഡയറക്ടര്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ് നിര്‍വഹിക്കും .അസി. ഡയറക്ടര്‍ ജയറാണി  പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തും. സഹകരണബാങ്ക് പ്രസിഡന്‍റ് എം.എം. തോമസ്  ബ്ലോക്ക് മെമ്പര്‍മാരായ നിര്‍മലാ ദിവാകരന്‍, ലില്ലിമാത്യു, സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാരായ സില്‍ബി ജെയിസണ്‍, ജോണി നെല്ലരി, ഓമന ശിവശങ്കരന്‍, മുന്‍പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്മാരായ ബെല്‍ജി എമ്മാനുവല്‍, ജോണ്‍സണ്‍ പുളിക്കീല്‍, രാഷ്ടീയ പ്രതിനിധികളായ അജികുമാര്‍, തുളസീദാസ് എന്‍.എസ് നീലകണ്ഠന്‍ നായര്‍, സന്തോഷ് മാളിയേക്കല്‍, മെമ്പര്‍മാരായ പി.കെ. ഹരിദാസ്, ദീപ ഷാജി, മാര്‍ട്ടിന്‍ അഗസ്റ്റ്യന്‍, ജോര്‍ജ്ജ് ചെട്ടിയാശ്ശേരി, അലക്സ് കെ.കെ.,ശ്യാമളാ മോഹനന്‍, റെജി കുളപ്പള്ളില്‍, രാഗിണി സി.പി. ആന്‍സമ്മ സാബു, രഘു പാറയില്‍, എം. സി. ജോസഫ്, എം.എസ് ചന്ദ്രമോഹന്‍, ജോയി സിറിയക്ക്, പി.എം. ജോസഫ്, ജോയി എമ്മാനുവേല്‍, കുര്യന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍, ജോയി തോമസ്, സിബു മാണി, മോഹനന്‍ നായര്‍, ജോസഫ് ജോസഫ്, സാലി തോമസ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷീബാ സ്റ്റീഫന്‍, കൃഷി ഓഫീസര്‍ റീനാ കുര്യന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിക്കും.