പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020 - മാറാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് തലത്തിലുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..