വാര്‍‌ഡ്- 6 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ്- 6

വാര്‍‌ഡ്- 3 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ്- 3

വാര്‍‌ഡ്- 4 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ്- 4

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ്- 2

വാര്‍‌ഡ്- 2 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്വാര്‍‌ഡ്- 2 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ്- 1

വാര്‍‌ഡ്- 1 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Life List

1. സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)2. സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

ലൈഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്താളുടെ വിവരങ്ങള്‍

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക.സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍

road

moveable-asset

lane

land

irrigation

electricity

drinking-water

culvet-and-bridges

Building

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

അപേക്ഷ ലഭിച്ച കാലയളവ് - എണ്ണം  -  01/06/2017 മുതല്‍ 30/06/2017 വരെ - 20 എണ്ണം

സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം - 7 എണ്ണം ( ഫയല്‍ നമ്പര്‍ - 3572/17, 3480/17, 3337/17, 3499/17,3488/17, 3563/17, 3313/17)

പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകള്‍ - 10 എണ്ണം (ഫയല്‍ നമ്പറുകള്‍ - 2080/17, 2545/17, 2954/17, 2935/17, 2993/17, 2647/17, 2788/17, 3278/17, 3286/17,3233/17)

നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍ - 2 എണ്ണം (ഫയല്‍ നമ്പറുകള്‍ - 2852/17, 3002/17)

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

പദ്ധതിരേഖ-2017-18

« Newer Entries - Older Entries »