പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

ചെങ്ങന്നൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

17.55
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18
 
ജനസംഖ്യ

:

28239
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13725
സ്ത്രീകള്‍

:

14514
ജനസാന്ദ്രത

:

1609
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1057
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

92
Source : Census data 2001