ഭരണ സംവിധാനം

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 2010
 • സ്റ്റാന്‍‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
 • തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 2015
  വാര്‍ഡ്‌ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
  1 പാവുക്കര എ റ്റോംസ് രാജന്‍ (അജീഷ് കോടാകേരില്‍) ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
  2 പാവുക്കര ബി പ്രകാശ്‌ എം പി ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
  3 പാവുക്കര സി കയ്യത്ര സ്റ്റീഫന്‍ ചാക്കാേ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
  4 സൊസെെറ്റി വാര്‍ഡ് കലാധരന്‍ പിള്ള ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
  5 മാന്നാര്‍ ടൌണ്‍ ഷെെന സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
  6 കുരട്ടിക്കാട് എ ഉഷാ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
  7 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് വാര്‍ഡ് വിജയലക്ഷ്മി വി ബി.ജെ.പി വനിത
  8 കുരട്ടിക്കാട് ബി പി എന്‍ ശെല്‍വരാജന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
  9 സ്വിച്ച് ഗിയര്‍ ഡിവിഷന്‍ അന്നമ്മ വര്‍ഗ്ഗീസ് സി.പി.ഐ വനിത
  10 മുട്ടേല്‍ വാര്‍ഡ് ലവന്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
  11 കുട്ടംപേരൂര്‍ എ ഇന്ദിര സി.പി.ഐ (എം) വനിത
  12 കുട്ടംപേരൂര്‍ ബി രതി ആര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
  13 കുട്ടംപേരൂര്‍ സി ജ്യേതി വേലൂര്‍ മഠം ഐ.എന്‍.സി വനിത
  14 കുളഞ്ഞികാരാഴ്മ ബി. കെ പ്രസാദ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
  15 കുട്ടംപേരൂര്‍ ഡി ചിത്ര എം നായര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
  16 ഹോമിയോ ആശുപത്രി വാര്‍ഡ്‌ രശ്മി ജി നായര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
  17 ടൌണ്‍ സൗത്ത് മുഹമ്മദ് അജിത്ത് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
  18 ടൌണ്‍ വെസ്റ്റ് പ്രമോദ് കണ്ണാടിശ്ശേരില്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍