2018-2019 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് -1

വാര്‍ഡ് - 2

വാര്‍ഡ് - 3

വാര്‍ഡ് - 4

വാര്‍ഡ് - 5

വാര്‍ഡ് -6

വാര്‍ഡ്- 7

വാര്‍ഡ് - 8

വാര്‍ഡ് - 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് - 13

വാര്‍ഡ് -14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍‌ഡ് - 16

വാര്‍ഡ്-17

വാര്‍ഡ് 18