ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2016-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -  2015-16

2019 - 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019 - 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ട് - 12019 - 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ട് - 22019 - 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ട് - 3

2018-2019 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് -1

വാര്‍ഡ് - 2

വാര്‍ഡ് - 3

വാര്‍ഡ് - 4

വാര്‍ഡ് - 5

വാര്‍ഡ് -6

വാര്‍ഡ്- 7

വാര്‍ഡ് - 8

വാര്‍ഡ് - 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് - 13

വാര്‍ഡ് -14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍‌ഡ് - 16

വാര്‍ഡ്-17

വാര്‍ഡ് 18

ലൈഫ്- ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പ്രകാരമുള്ള ഭൂരഹിതഭവന രഹിതര്‍, ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിതഭവന രഹിതര്‍

ഭവന രഹിതര്‍

വാര്‍‌ഡ്- 11 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍‌ഡ്- 11 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍‌ഡ്- 17 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍‌ഡ്- 17 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍‌ഡ്- 8 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4a1e0b58d-8

വാര്‍‌ഡ്- 5 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-5

വാര്‍‌ഡ്- 12 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-12

വാര്‍‌ഡ്- 9 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-9

വാര്‍‌ഡ്- 7 ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-7

Older Entries »