വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകള്‍

……………………..Balance Sheet………………..

balance-sheet rptb1schedule

rptb1schedule

rptbalancesheet

rptbalancesheet

rptbalancesheet

rptbalancesheetschedule3216

……………………. INCOME & EXPENDITURE…………..

rptieschedule

rptieschedule

rptieschedules

rptincomeandexpenditure

rptincomeandexpenditure

rptincomeandexpenditure

………………………………..Receipt & Payment …………………..

rptrp

rptrp

rptrp

rptrpschedules

rptrpschedules

rptrpschedules