ഗ്രാമസഭാലിസ്റ്റ് - 2017/18

ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ (എസ്.സി.)

എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

ഒരു അടുക്കളയ്ക്ക് ഒരു ചുവട് ചേന

കക്കൂസ് നിര്മ്മാണം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിനി സബ്സിഡി

കോഴിഗ്രാമം

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍

ജൈവ പച്ചക്കറി

തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി

പശുവളര്‍ത്തല്‍

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍

മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല

മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ്‍

ലാപ്ടോപ്

വനിതകള്‍ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനവും ടാക്സിയും (എസ്.സി.)

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍‌ഷ്വറന്‍സ്

സമഗ്ര കേരഗ്രാമം

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - എസ്.സി