പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

ആര്യാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

34.52
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23
 
ജനസംഖ്യ

:

41383
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

20256
സ്ത്രീകള്‍

:

21127
ജനസാന്ദ്രത

:

1199
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1043
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88
Source : Census data 2001