കരട് വോട്ടർപട്ടിക  http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിലും ലഭ്യമാണ്.
വാര്‍ഡ് 1

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  2

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  3

ഭാഗം1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്  4

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്  5

ഭാഗം1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  6

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  7

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  8

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  9

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  10

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്   11

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2


വാര്‍ഡ്  12

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്  13

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്    14

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്    15

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്     16

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്     17

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്     18

ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്     19

ഭാഗം 1


വാര്‍ഡ്     20

വാര്‍ഡ്     21
ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്     22
ഭാഗം 1

ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്     23

ഭാഗം1

ഭാഗം 2