വീട് ഇല്ലാത്തവര്‍ ജനറല്‍

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി

സമഗ്ര പച്ചക്കറി വിതരണം

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍

ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി

5 6 7 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

ആഴ്ച ചന്തയിലേക്ക് ഉല്‍പന്ന ലഭ്യത കൃഷി

ഓട്ടോ വാങ്ങല്‍ എസ് സി

ജനകീയ കേരഗ്രാമം

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ കാലിത്തീറ്റ

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

വിവാഹധനസഹായം

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം - നാപ്കിന്‍ നിര്‍മ്മാണം

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി