2019 -20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2019 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

സകര്‍മ യോഗ വിവരങ്ങള്‍

https://meeting.lsgkerala.gov.in/MeetingDone.aspx

2018/19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2018-19 പ്രോജക്ട് ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

വീട് ഇല്ലാത്തവര്‍ ജനറല്‍

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി

സമഗ്ര പച്ചക്കറി വിതരണം

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍

ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി

5 6 7 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

ആഴ്ച ചന്തയിലേക്ക് ഉല്‍പന്ന ലഭ്യത കൃഷി

ഓട്ടോ വാങ്ങല്‍ എസ് സി

ജനകീയ കേരഗ്രാമം

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ കാലിത്തീറ്റ

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

വിവാഹധനസഹായം

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം - നാപ്കിന്‍ നിര്‍മ്മാണം

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ -പെന്‍ഷന്‍

ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

2017/18 സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

subsidy-guideline

2017/18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിഭവസ്രോതസ്സുകളും വകയിരുത്തലുകളും

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിഭവസ്രോതസ്സുകളും വകയിരുത്തലുകളും

സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍

staff-details