മങ്കര ജനറല്‍ വിഭാഗം വീട് റിപ്പയര്‍ ലിസ്റ്റ് 2018-19

mankara-veedu-repair-general1

മങ്കര -എസ്.സി വിഭാഗം വീട് റിപ്പയര്‍ ലിസ്റ്റ് 2018-19

mankara-veedu-repair-sc-list-2018-191

മങ്കര -എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം ലിസ്റ്റ് 2018-19

mankara-cattle-shed-construction-for-sc-women

മങ്കര -എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം ലിസ്റ്റ് 2018-19

mankara-two-wheeler-for-sc-women1

എസ് .സി വിഭാഗം വനിതകള്‍ക്ക് പശു വളര്‍ത്തല്‍

എസ് .സി വിഭാഗം വനിതകള്‍ക്ക് പശു വളര്‍ത്തല്‍ - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-2018

എസ്.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണം

എസ്.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണം 2017-18

എസ്.സി വിഭാഗം വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

എസ്.സി വിഭാഗം വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം2017-18 ലിസ്റ്റ് 1

എസ് .സി വിഭാഗം വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം 2017-18 ലിസ്റ്റ് 2

എസ്.സി വിഭാഗം വീട് റിപ്പയര്‍ 2017-18

എസ്.സി വിഭാഗം വീട് റിപ്പയര്‍ 2017-18

ജനറല്‍ വിഭാഗം വീട് റിപ്പയര്‍ 2017-18

ജനറല്‍ വിഭാഗം വീട് റിപ്പയര്‍ 2017-18

എസ് .സി വിഭാഗം വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

എസ്.സി വിഭാഗം വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം ലിസ്റ്റ് 1 2017-18

എസ്.സി വിഭാഗം വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം ലിസ്റ്റ് 2 2017-18

Older Entries »