കോവിഡ് 19- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ സംബന്ധിച്ച്

 • ആശ്രയ/അഗതി രഹിത കേരളം(ഗുണഭോക്താക്കള്‍)
 • സാന്ത്വന പരിചരണത്തിലുള്ള ആളുകള്‍ / കിടപ്പുരോഗികള്‍ (ഗുണഭോക്താക്കള്‍)
 • മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ്(ഗുണഭോക്താക്കള്‍)
 • ടെണ്ടര്‍ - LSGD

 • ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്
 • ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - VEO

 • നോട്ടീസ്
 • ഇലക്ഷന്‍ 2020 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

  DRAFT VOTERS LIST PUBLISHED ON 20/01/2020

  കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക്

 • ഡിസംബര്‍ 2019
 • ജനുവരി 2020
 • ഫെബ്രുവരി 2020
 • ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - MGNREGS

 • നോട്ടീസ്
 • ആസ്തി

 • നോട്ടീസ്
 • ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 • നോട്ടീസ്
 • മരങ്ങളുടെ ലേലം

 • മരങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച്
 • 2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്