ഓഫീസ് ഉത്തരവും പൊതുചുമതലകളും

New Office Order

സദ്ഭരണം

ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്

ഷാനവാസ് വി എ

വിവരാവകാശം , ഓഡിറ്റ്

1.  സെക്ഷന്‍-A1

ശ്രീകുമാര്‍, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി

കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാനാനവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകള്‍

Western Ghats

ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി

സുതാര്യകേരളം

Clerk to A.E Additional Charge

Development Standing Committee

2.   സെക്ഷന്‍-A2

റ്റോം തോമസ്, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

Property Tax and Allie’s

KPBR

License

Chief Cashier

Shopping Complex Rent

Auction

3.   സെക്ഷന്‍ -A3

ഷൈനി, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

D&O License
Ownership change
4. സെക്ഷന്‍-A4

കവിത ജോസ് ഡി, ക്ലാര്‍ക്ക്

Establishment, Ward in charge 1,2,3,4.

5. സെക്ഷന്‍-A5

റാണി ജോസഫ്

Profession Tax, Ward in charge 12,13,14,15

6. സെക്ഷന്‍-A6

ജേക്കബ് പാനുസ്,  എസ്, ക്ലാര്‍ക്ക്
Complaint, Ward in charge 8,9,10,11.

7. സെക്ഷന്‍-A8

പ്രിയ എന്‍ പിളള, ക്ലാര്‍ക്ക്

Common Marriage, Ward in charge 5,6,7.

8. സെക്ഷന്‍-A7

ലതാ ,സുപ്പര്‍ ന്യുമററി - ക്ലാര്‍ക്ക്

Social Security Pension, Unemployed wages.