ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക 2013-2014

D&O-1

D&O-2

D&O-3

D&O-4

D&O-5

D&O-6

D&O-7

D&O-8

D&O-9

D&O-10

D&O-11

D&O-12

D&O-13

D&O-14

D&O-15