ക്വാറിലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും 2017/18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുളള കരിങ്കല്‍  ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍.

സുരാജ് തോമസ്
വെട്ടിക്കാട്ടുപാറയില്‍
നീണ്ടുര്‍ പി ഒ
ഏറ്റുമാനുര്‍
കാലാവധി 31/03/2018